Förundersökning mot ”Ingrid & Conrad” på grund av eventuellt brott mot grundlagen

Inledningen på JK:s beslut om förundersökning.

Ingrid Carlqvist och Daniel ”Conrad” Frändelöv driver nögerpodden* ”Ingrid & Conrad”, där de bl.a. bjudit in tidigare nazister som Magnus Söderman, och nazister som Nordiska motståndsrörelsens Pär Öberg, att delta. Ofta sker sändningarna live.

Den som sänder direktsända radioprogram – även på webben – måste enligt bl.a. yttrandefrihetsgrundlagen utse en ansvarig utgivare och anmäla denne till Myndigheten för press, radio och tv. ”Ingrid & Conrad” finns inte i denna myndighets register. Som Avsnitt tidigare berättat, anmälde föreningen Juridikfronten flera högerpopulistiska eller nazistiska poddar i våras. Justitiekanslern (JK) beslutade i somras att inte inleda någon förundersökning, men skickade en upplysning – ett slags ”varning” – till bl.a. Ingrid Carlqvist, angående de regler som gäller och det straff som finns för den som inte utser och anmäler utgivare.

JK:s tämligen milda agerande ledde till att vissa nögeraktörer hätskt påstod att JK särbehandlade bl.a. ”Ingrid & Conrad” på grund av deras politik. Vissa påstod rentav att JK:s ”varning” hade något att göra med att Juridikfrontens förre ordförande och beredningsjuristen hos JK kommer från samma norrländska ort. I sedvanlig ordning ringde nögern och ansatte tjänstemän med okunniga frågor m.m., i samtal som de spelade in.

Någon ansvarig utgivare för ”Ingrid & Conrad” har fortfarande inte anmälts. Juridikfronten har, genom ordföranden Martin Tunström, därför återigen anmält detta till JK. Den 12 oktober beslutade JK att inleda förundersökning. ”Det finns anledning att anta att brott mot de ovan angivna bestämmelserna om att utse och anmäla utgivare för radioprogram har begåtts. En förundersökning ska därför inledas”, står det i beslutet, som undertecknats av JK Anna Skarhed.

Handlingarna i JK:s ärende kan hämtas här.

*med ”nögern” avser vi den nationalistiska högern.

Kommentarer inaktiverade för Förundersökning mot ”Ingrid & Conrad” på grund av eventuellt brott mot grundlagen

Filed under Brott, Justitiekanslern, Mörkermän, Nögern

Ytterligare en förundersökning inledd mot Nordfront

På Nordiska motståndsrörelsens hemsida Nordfront publiceras regelbundet så kallade ’kamprapporter’ där organisationens olika ’nästen’ uppdaterar läsarna om sina aktiviteter. Rapporterna kan knappast sägas utgöra nyhetsförmedling utan får snarare kategoriseras som ren propagandaspridning.

En ’kamprapport’ med rubriken ”Homo-vägg blev NS-vägg – Södertälje” som publicerades nyligen innehöll bilder där man kunde se hur en Prideflagga som anbragts på en vägg hade sprayats om till vad som – trots att motivet hade förvrängts på hemsidan – helt uppenbart var en hakkorsfana. Under fanan hade texten ”14/88” lagts till, vilket avser fraserna ”vi måste säkra existensen för vårt folk och en framtid för våra vita barn” och ”heil Hitler”.

I rapporten beskrevs hur ”nationalsocialistiska aktivister bestämt sig för att det fick vara nog med homolobbyns vidriga fana”. Vidare påstods det att hakkorset som ersatte den var en ”sann symbol för nationalsocialism och folkgemenskap och välmående för de vita folken”.

Juridikfronten anmälde inlägget till Justitiekanslern (JK) eftersom texten och bilderna sammantaget torde utgöra en så reservationslös hyllning till den tyska nationalsocialismen med dess folkmords- och rashatspolitik att det är att bedöma som hets mot folkgrupp. Igår kom besked om att JK har valt att inleda förundersökning angående nämnda brott för såväl inlägget som nämns ovan samt ytterligare ett inlägg Juridikfronten anmält. Det återstår att se om två punkter till kommer läggas till de fyra fall av hets mot folkgrupp som Nordfronts ansvarige utgivare Emanuel Lärkestål redan väntar åtal för.

Kommentarer inaktiverade för Ytterligare en förundersökning inledd mot Nordfront

Filed under Uncategorized

Förundersökning om hyllning till en nazistisk ”martyr”

Vid sin genomgång av Nordiska motståndsrörelsens webbplats Nordfront fann en av Juridikfrontens medlemmar en artikel där den tyske nazisten och SA-mannen Horst Wessel – mannen som skrev den sång, ”Die Fahne hoch”, som i praktiken fungerade som en sorts ”andra nationalsång” för Nazityskland – beskrivs som martyr. Artikeln avslutas med en bild på Wessel och andra nazister iförda uniformer med hakkors, och texten ”Martyrers blod vattnar frihetens träd”. Eftersom reservationslösa hyllningar till den tyska nazismen och hyllande användning av nazisymboler kan bestraffas som hets mot folkgrupp, anmälde Juridikfronten artikeln till Justitiekanslern, JK. JK har nu beslutat att inleda förundersökning och uppdra åt en kammaråklagare i Stockholm att se till att förundersökningen genomförs och redovisas till JK. Avsnittredaktionen, som konstaterar att tre utgivare av Patriot.nu/Nordfront har avtjänat fängelsestraff för hyllningar till tysk nazism och att nazister inte förnekar sig, kommer att följa förundersökningen.

Kommentarer inaktiverade för Förundersökning om hyllning till en nazistisk ”martyr”

Filed under Brott, Justitiekanslern, Nordfront, Nordiska motståndsrörelsen, Svensk nazism, Svenska motståndsrörelsen

Nytt datum satt för huvudförhandling i åtal mot nazistveteran

Efter granskning av videomaterial från Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Stockholm den 12/11 2016 anmälde Juridikfronten bland annat Bo Nilsson – partimedlem i NMR och tidigare vice ordförande i Sverigedemokraterna – för hets mot folkgrupp. Nilsson sågs i en intervju med organisationens propagandaorgan Nordfront bära en jacka med ett s.k. Totenkopfemblem påsytt på ena ärmen. Symbolen användes av den del av SS, SS-Totenkopfverbände, som administrerade de nazityska koncentrationslägren, och måste anses starkt förknippad med den tyska nationalsocialismen och dess utrotningspolitik.

Anmälan ledde sedermera till åtal och huvudförhandling skulle egentligen ha hållits den 4/5 i år. Förhandlingen fick dock ställas in då Nilsson – som till ombud valt organisationskamraten Robert Eklund – gjorde en invändning om jäv gentemot rättens nämndemän. Nilsson hävdade att dessa var att beteckna som ’politiska motståndare’ till honom och att det därmed förelåg en jävssituation.

Jävsinvändningen ogillades i ett senare beslut av rätten och nu står det klart att huvudförhandling kommer hållas i Luleå tingsrätt den 25/10. Juridikfronten lär få anledning att återkomma i ämnet.

Kommentarer inaktiverade för Nytt datum satt för huvudförhandling i åtal mot nazistveteran

Filed under Uncategorized

Swish avslutar avtal med förening kopplad till NMR

För ett antal veckor sen uppmärksammade Juridikfronten betaltjänsten Swish och de banker som ligger bakom tjänsten att två föreningar som är kopplade till Nordiska motståndsrörelsen (NMR) – NF Media och Nordfront förlag – nyttjade tjänsten på ett sätt som till synes stod i strid med deras allmänna villkor.

Föreningarna hade genom tjänsten Swish Företag tilldelats så kallade ”123 nummer” – något som är reserverat för företag, föreningar och organisationer – och dessa användes till att samla in donationer dels till NMR:s verksamhet i största allmänhet men också till projektet ‘Fånghjälpen’ i synnerhet. Enligt information på NMR:s hemsida är ändamålet med ‘Fånghjälpen’ att vid behov samla in pengar ”för att kunna betala alla aktivisters böter direkt när de blir utfärdade av rättsmakten så att det inte ska påverka aktivistens kamp för Nordens frihet”. Möjligheten att donera pengar genom Swish annonserades tydligt på hemsidan, bland annat genom en banner där tjänstens logga var väl synlig.

Vid tecknade av avtal om tjänsten Swish Företag underkastar man sig som användare vissa villkor – däribland krav på att tjänsten inte får användas ”i samband med verksamhet som banken anser vara oetisk eller omoralisk”. Det faller förstås inte inom Juridikfrontens ändamål att ta ställning i frågor om etik eller moral åt företag. Däremot fanns det anledning att misstänka att Swish och bankerna saknade vetskap om att de nummer NF Media och Nordfront förlag hade tilldelats användes för att samla in pengar till NMR. Därmed saknade de också möjlighet att bedöma om aktörerna i fråga levde upp till de etiska riktlinjer som är en del av deras avtalsvillkor. Följaktligen informerade Juridikfronten i en skrivelse Swish och bankerna om relationen mellan föreningarna i fråga och NMR samt vilken typ av ”verksamhet” sistnämnda organisation ägnar sig åt.

I ett svar från en representant från en utav bankarna uttryckte Swish sin tacksamhet över att ha fått ta del av informationen och uppgav att det var en situation de tar på ”stort allvar”. Idag har vi kunnat konstatera att Swishs logga inte längre är synlig på NMR:s hemsida och något Swishnummer att skicka donationer genom listas inte heller längre i informationen om ‘Fånghjälpen’. Det får därmed antas att det ena avtalet är avslutat. Att Swishloggan tagits bort från sidan tyder möjligen på att det andra avtalet också kommer avslutas. Huruvida det är till följd av den skrivelse Juridikfronten inkom med går inte att bekräfta på grund av banksekretess men det ter sig inte allt för långsökt att tro att de omständigheter som beskrivits i korthet ovan skulle vägas in vid en bedömning om fortsatt samarbete parterna emellan.

Kommentarer inaktiverade för Swish avslutar avtal med förening kopplad till NMR

Filed under Uncategorized

Ytterligare tre åtalspunkter mot Nordfronts ansvarige utgivare

Som tidigare rapporterat väckte Justitiekanslern (JK) i slutet av maj åtal mot Nordfronts nuvarande ansvarige utgivare – Emanuel Lärkestål – för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Detta till följd av en anmälan från Juridikfronten avseende en artikel med rubriken ”Adolf Hitler 120 år”. I artikeln beskrevs Hitler som ”vår ras främste man” och som en person som genom sin ”livsgärning” gjort sig förtjänt av att hyllas. Av praxis framgår tydligt att förbehållslösa hyllningar av Adolf Hitler och den nationalsocialistiska rörelsen i Tyskland på 1930-40 talet är straffbara som hets mot folkgrupp.

Nu står det klart att ytterligare tre åtalspunkter – samtliga gällande hets mot folkgrupp – har lagts till åtalet. Två utav dem gäller artiklar där Hitler hyllas i liknande ordalag som ovan – bland annat går det att läsa att ”sänd av den gudomliga ariska livskraften kom Hitler att bli försvarare och upprätthållare av densamma, i den mörkaste tidsålder vår ras har sett”. Den tredje artikeln är rubricerad som en ”insändare” och i den beskrivs invandrare bland annat som ”främmande parasiter”. Juridikfronten ligger bakom anmälningarna av samtliga tre artiklar.

Lärkestål försvaras av advokat Sargon De Basso och huvudförhandling är att vänta i Örebro tingsrätt men något datum tycks ännu inte vara bestämt. Juridikfronten lär få anledning att återkomma i ämnet.

Kommentarer inaktiverade för Ytterligare tre åtalspunkter mot Nordfronts ansvarige utgivare

Filed under Uncategorized

Fällande dom och fängelse för förgrundsfigur inom den nazistiska musikscenen

Juridikfrontens arbete har lett till ännu en fällande dom. I mitten av april anmälde föreningen en viss Henrik Fjäll till Polismyndigheten för hets mot folkgrupp. Fjäll är en förgrundsfigur inom den nazistiska musiksscenen och i egenskap av ansvarig utgivare för Sniper Records dömdes han under 2015 för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp – även det efter en anmälan, då till Justitiekanslern, från Juridikfronten.

Den senaste anmälan rörde en bild Fjäll hade laddat upp på Facebook där han sågs posera i en t-shirt med texten ”Död åt ZOG” över bröstet. Olika varianter av nämnda uttryck har i rättspraxis ansetts utgöra hets mot folkgrupp med hänvisning till att det ger ”inte endast uttryck för missaktning mot judar, utan måste också anses innefatta ett hot mot denna grupp”. Förundersökningen i det här fallet lades initialt ner av åklagare men återupptogs efter att Juridikfronten begärt en överprövning av beslutet.

En åklagare vid åklagarkammaren i Gävle väckte sedermera åtal mot Fjäll och Hudiksvalls tingsrätt fann igår honom skyldig till brottet i fråga.

Fjälls förklaring – att han efter att ha ”spillt grogg” på sina egna kläder skulle ha lånat nämnda t-shirt, inte var medveten om begreppets innebörd och därmed saknade uppsåt – godtogs inte av rätten som fann att han oavsett omständigheter hade ett så kallat likgiltighetsuppsåt. Juridikfronten vill för egen del tillägga att Fjälls förklaring förefaller mycket osannolik av två anledningar – dels nämndes inget av det här i polisförhöret där Fjäll delgavs misstanke och vidare torde begreppet och dess innebörd vara känt för alla inom den nazistiska musikscen, till följd av Vit Aggressions låt med samma titel (”Död åt ZOG”).

Noterbart är också att en utav ledamöterna i Juridikfrontens verkställande utskott vittnade i målet, vilket tycks ha gjort visst intryck på rätten i relation till det spridningsrekvisit som bestämmelsen om hets mot folkgrupp innefattar.

Det återstår att se om Fjäll väljer att överklaga domen. Om inte väntar en månads fängelse – ett påföljdsval som följt av faktumet att Fjäll återfallit i brott.

Kommentarer inaktiverade för Fällande dom och fängelse för förgrundsfigur inom den nazistiska musikscenen

Filed under Uncategorized