Category Archives: Fredrik Vejdeland

Ny förundersökning mot Nordfront

Martin Saxlind, tidigare ansvarig utgivare för Nordfront, dömdes nyligen av Örebro tingsrätt för hets mot folkgrupp, efter att Adolf Hitler och dennes kamp mot ”våra fiender” hyllats i en artikel på dennes 126-årsdag år 2015. Artikeln var närmast identisk med en tidigare artikel som publicerades (ursprungligen på Patriot.nu) på Hitlers 120-årsdag år 2009. Hyllningar av Hitler, som avgivits som kommentarer till 2009 års artikel, och Juridikfrontens anmälningar av dessa, har lett till att såväl dåvarande utgivaren Emil Hagberg som den förste utgivaren för Nordfront Fredrik Vejdeland har fällts till ansvar för hets mot folkgrupp.

Nu inleds nästa kapitel. Justitiekanslern beslutade den 18 januari 2017 att inleda förundersökning med anledning av 2009 års artikel, som alltjämt tillhandahålls på Nordfront. Kanhända leder tillhandahållandet till ett åtal och en fällande dom även mot 30-årige Emanuel Lärkestål, som idag är utgivare för Nordfront.

Kommentarer inaktiverade för Ny förundersökning mot Nordfront

Filed under antisemitism, Brott, Fredrik Vejdeland, hets mot folkgrupp, Justitiekanslern, Mörkermän, Nordfront, Svensk nazism

JK har beslutat att inleda förundersökning mot Nordfront

JKbeslutvejdeland

I dagarna meddelade Justitiekanslern (JK) att en förundersökning om yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp ska inledas med anledning av att myndigheten bedömt att en återgiven skrift på den nationalsocialistiska webbplatsen Nordfront kan antas utgöra hets mot folkgrupp (se JK.s beslut 2014-06-19 i ärende med dnr. 4019-14-31).

Bakom den inkomna anmälan till JK står Juridikfrontens ordförande Martin Tunström. JK har uppdragit kammaråklagare Chatrine Rudström vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm att ansvara för att förundersökningen verkställs och därefter redovisa resultatet till JK.

Den aktuella skriften som är föremål för JK:s förundersökningsbeslut är den av den framlidne Elof Eriksson (1883 – 1965) utgivna skiften “Jag anklagar! – Krav på hävande av försäljningsförbudet mot tidningen Nationen” (1937). Elof Eriksson var en välkänd antisemitisk skriftställare under 1930- och 40-talet. Troligen den främste vid sidan om Einar Åberg. Eriksson var medlem i Sveriges fascistiska folkparti (SFFP). Erikssons huvudsakliga publicistiska verksamheten ägde rum i dennes tidskrift Nationen. Förutom att Nationen förde fram en rad antisemitiska konspirationsteorier om Frimurarväsendet återgav Nationen en rad antisemitiska karikatyrer framställda av Philipp Rupprecht (pseudonym: Fips) som var Der Stürmers främste karikatyrtecknare. Nationen lades ner under krigsåret 1941.

I anmälan till JK pekar Juridikfrontens ordförande på följande formulering i skriften som bör ses som hets mot judar:

”Medan judarna i Sverige, som officiellt visserligen blott uppskattas till cirka 1 procent av hela befolkningen eller 6,000 men i verkligheten äro mångdubbelt flera, numera utgöra det egentliga ledareskiktet inom den svenska nationen, spela de till hundratusental uppgående judebastarderna jämte de 23 å 24 tusen frimurarbröderna rollen  av de nutida judeväldets fogdar och beskyddare inom stat och offentlighet, på alla samhällslivets områden.”

Förutom den del av skriften som Juridikfrontens ordförande ansåg utgjorde hets mot folkgrupp valde Justitiekanslern att även lyfta fram andra skrivningar i skiften. Straffansvar faller på Nordfronts chefredaktör  Fredrik Vejdeland som har ensamansvar i och med han är ansvarig utgivare. Fredrik Vejdeland dömdes nyligen, till följd av Juridikfrontens verksamhet, av Örebros tingsrätt till 4 månaders fängelse för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp och för uppvigling. Vejdeland är sedan tidigare dömd för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp.

Kommentarer inaktiverade för JK har beslutat att inleda förundersökning mot Nordfront

Filed under antisemitism, Fredrik Vejdeland, hets mot folkgrupp, Justitiekanslern, Svenska motståndsrörelsen

Fredrik Vejdeland döms för hets mot folkgrupp – tredje gången gillt!

Svenska Motståndsrörelsens Fredrik Vejdeland, två gånger tidigare dömd för hets mot folkgrupp (2006 och i år), har nu återigen fällts till ansvar av Örebro tingsrätt. Vejdeland är ansvarig utgivare för SMR:s webbplats Nordfront, och har därmed haft ansvaret för innehållet i läsarkommentarer på webbplatsen.

Denna blogg har tidigare omskrivit det nu aktuella åtalet mot Vejdeland. Föreningen Juridikfronten hade anmält åtskilliga läsarkommentarer som förhandsmodererats, och det är dessa som Vejdeland nu har dömts för. De flesta av dem hade överförts från den tidigare webbplatsen Patriot.nu, och Emil Hagberg har tidigare dömts för några av dem.

Vejdeland hade erkänt två fall av hets mot folkgrupp, mot somalier och homosexuella.Örebro tingsrätts dom är inte särdeles välskriven, och i de flesta delar framgår det inte hur tingsrätten har resonerat, vilket är klart beklagligt. Tingsrätten har i de flesta fall delat Justitiekanslerns bedömning. Bl.a. bekräftar tingsrätten tidigare praxis, och anser att ”Död åt ZOG” utgör hot och missaktning mot det judiska folket. Tingsrätten fann att Vejdeland i sin egenskap av ansvarig utgivare ”under en tid av minst ett år i varje fall, i två fall ha begått yttrandefrihetsbrottet uppvigling och i tjugofem fall begått yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp, ej ringa brott”. I ett av fallen anser rätten att läsarkommentaren ”uppmanar till brottslig gärning i form av mord eller dråp”. Påföljden blev fyra månaders fängelse.

Tingsrätten ogillar åtalet i fyra fall. Rätten anser, utan motivering, inte att ett ”ensamt” ”Heil Seier”, ett ”ensamt” ”Leve Nationalsocialismen” eller ett ”ensamt” ”Länge leve ett Fritt Nationalsocialistiskt Norden! Hell seger!” är straffbart som hets mot folkgrupp ”på en nationalsocialistisk hemsida”. Rätten menar även att det inte utgör uppvigling att publicera den ”personliga åsikten” att ”alla nationella i riket oavsett tillhörighet ska beväpna sig. Och beväpna sig så mycket som möjligt. Minsta provokation från de röda ska bemötas med 10 gånger så hårdare våld än det som inträffade i Västerås”.

Juridikfronten förmodar att Vejdeland överklagar domen, och ser fram emot en mer välmotiverad hovrättsdom.

Läs mer
Expo: Chefredaktör fängslas för uppvigling och hets
Journalisten.se: Ansvarig utgivare döms till fängelse

Kommentarer inaktiverade för Fredrik Vejdeland döms för hets mot folkgrupp – tredje gången gillt!

Filed under antisemitism, Fredrik Vejdeland, hets mot folkgrupp, Justitiekanslern, Näthat, Nordfront, Patriot.nu, Svenska motståndsrörelsen

Justitiekanslerns märkliga praxis om Hitlerhyllningar

Under de senaste veckorna har Justitiekanslern ”friat” några hyllningar av Adolf Hitler på Svenska motståndsrörelsens webbplats Nordfront, medan andra har blivit föremål för en förundersökning om hets mot folkgrupp.

En genomgång av svensk rättspraxis rörande hyllningar av nationalsocialismen och hets mot folkgrupp, finns här.

Ett beslut, som föranletts av en anmälan från föreningen Juridikfronten, gällde Nordfronts rapportering om aktioner som Svenska motståndsrörelsen genomförde på Hitlers födelsedag, för att hylla Hitler. Eftersom det rörde sig om ”nyhetsrapportering” i ett grundlagsskyddat medium valde JK att ”fria”, trots att de återgivna uttalandena i artikeln ”sannolikt, om det inte varit fråga om publicering i ett grundlagsskyddat medium, ansetts innefatta brottet hets mot folkgrupp”.  JK:s hållning har redan kritiserats i Medievärlden (och Sveriges radio) och i Aftonbladet, och Juridikfronten anser att kritiken är vederhäftig.

Skillnaden mellan artikeln som ”friades” av JK, och artikeln som bedömdes i det senare JK-beslutet, om att faktiskt inleda förundersökning, var knappast markant. Hitler kallades ”Führern” och ”den störste folkhjälten i modern tid”, men i övrigt återgavs endast vad nazister sysslat med – ett slags ”nyhetsrapportering” om den propagandaspridning som pågått för nationalsocialismen.

Juridikfronten vill påpeka att Justitiekanslern verkar ha glömt bort den s.k. paraplyeffekt som yttrandefrihetsgrundlagen anses ha. Grundlagen kan ”sägas indirekt erbjuda ett visst skydd även åt uttrycksformer som faller utanför” tillämpningsområdet. ”Det kan ju te sig meningslöst att ingripa mot ett yttrande som faller utanför tillämpningsområdet, t.ex. en teaterpjäs, om samma yttrande kan spridas straffritt genom ett grundlagsskyddat medium, exempelvis en bok eller ett teaterprogram” (SOU 2006:96, s 45). Därmed blir det inte begripligt hur JK så tydligt kan skilja på det grundlagsskyddade området och det icke-grundlagsskyddade området; risken finns att JK:s bedömningar ”smittar av sig” på vanliga åklagare.

Vidare vill vi ifrågasätta hur det kan vara rimligt att nazister får sprida sin egen propaganda, så länge de gör det i form av ett till synes opartiskt nyhetsreportage om den egna propagandaspridningen (innehållande återgivna flygblad eller dylikt som gör reklam för den egna sajten!). Justitiekanslern borde få fason på sin praxis och överge sin onyanserade syn på påstådd nyhetsrapportering som ”straffrihetsgrund”.

Kommentarer inaktiverade för Justitiekanslerns märkliga praxis om Hitlerhyllningar

Filed under antisemitism, Brott, Främlingsfientlighet, Fredrik Vejdeland, hets mot folkgrupp, Justitiekanslern, Medievärlden, Näthat, Nordfront, Svensk nazism, Svenska motståndsrörelsen

Hovrätten fastställer hetsdom mot Nordfronts ansvarige utgivare

Nazistiska Svenska motståndsrörelsens webbplats Nordfronts ansvarige utgivare Fredrik Vejdeland dömdes i juni förra året för hets mot folkgrupp genom publicering av en notis och en läsarkommentar; se detta inlägg. Föreningen Juridikfrontens medarbetare hade anmält uttalandena till Justitiekanslern, som väckte åtal. Vejdeland dömdes till villkorlig dom och dagsböter. Nu har Göta hovrätt, som gjorde samma bedömning som tingsrätten, fastställt domen. Ett hovrättsråd vill dock ogilla åtalet när det gäller läsarkommentaren, som löd ”Det är rätta takter, det. Vi ska inte heller ta avstånd från våld mot rasfrämlingar på svensk mark”. Domstolsledamoten anser att kommentaren kan tolkas antingen som ”ett uttryck för ett mer passivt förhållningssätt, begränsat till en uttalad ovilja mot att ta avstånd från att personer ur denna grupp utsätts för våld (som det får förstås då närmast i syfte att förmå dem eller andra med denna grupptillhörighet att lämna Sverige)” eller ”som en mer långtgående och positivt uttalad sympatiyttring för, eller till och med uppmaning till, en dylik våldsanvändning”. Trots att ledamoten anser att kommentaren, oavsett tolkning, står ”i strid med värderingar som är grundläggande för svenskt samhällsskick”, menar han att den endast utgör ett hot mot invandrare med den andra tolkningen. I och med att betydelsen är oklar bör åtalet i denna del, enligt hovrättsrådet, ogillas. Juridikfronten, som noterar att hets mot folkgrupp-praxis har mildrats sedan Umeåföreläsningen i NJA 2000 s. 355, har förståelse för den skiljaktiges inställning (jfr även Petter Larsson i Aftonbladet). Även om kommentaren inte tolkas som ett hot, måste påståendet att man ej ska ta avstånd från våld mot ”rasfrämlingar” uppfattas som missaktande för invandrare eller andra folkgrupper än de nordiska. Därmed anser vi att det likväl står klart att hets mot folkgrupp varit för handen i det aktuella fallet.

Kommentarer inaktiverade för Hovrätten fastställer hetsdom mot Nordfronts ansvarige utgivare

Filed under Brott, Främlingsfientlighet, Fredrik Vejdeland, hets mot folkgrupp, Justitiekanslern, Mörkermän, Näthat, Nordfront, Svensk nazism

Hyllningar av nationalsocialismen och hets mot folkgrupp

I och med att Svenska Motståndsrörelsen genom organet Nordfront ondgör sig över Justitiekanslerns beslut att åtala Fredrik Vejdeland för hets mot folkgrupp, bestående bland annat av hyllningar till nationalsocialismen och Adolf Hitler, vill vi kort förtydliga gällande rätt, och därmed visa att SMR saknar fog för sitt tal om att Justitiekanslern skulle vilja införa något förbud som inte redan finns.

Sammanfattningsvis är det tillåtet att vara nationalsocialist (nazist) i Sverige idag, och att kalla sig nationalsocialist. Det är också tillåtet att sakligt och vederhäftigt diskutera nationalsocialismen, och även att plädera för den sakligt. Det är däremot inte tillåtet att framföra sådana hyllningar till nationalsocialismen, som människor i allmänhet uppfattar som kopplade till Tredje riket och till den dåvarande nationalsocialistiska ideologins idéer om rasöverlägsenhet och rashat och som ”också förknippas med en allmän nedvärdering av andra folkgrupper än den nordiska” (Högsta domstolen). Man kan sprida nedvärderande budskap även genom att bära eller förevisa vissa symboler. Det är således inte tillåtet att bära armbindlar med hakkors (se t.ex. Hovrättens för Västra Sverige dom 2005-12-30 i mål nr. B 2732-05, om Svenskarnas partis Kurt Linusson), örn med lagerkrans och odalruna, eller varghake (RH 1998:77). Det är inte heller tillåtet att skrika ”sieg heil” eller ”heil Hitler” bland folk, eller bland folk göra s.k. Hitlerhälsning (romersk hälsning). Även ”modiferade Hitlerhälsningar” med knuten näve och ”hell seger” istället för ”sieg heil”, har i praxis ansetts utgöra hets mot folkgrupp. Att jämförliga hyllningar av Hitler och nationalsocialismen (som ”leve Hitler” eller ”leve nationalsocialismen”) är brottsliga, utgör en logisk konsekvens av tidigare praxis.

Justitiekansler Anna Skarhed har varit justitieråd i Högsta domstolen, bland annat vid behandlingen av Den svenske nationalsocialisten-fallet år 2007, så det föreligger knappast någon risk för att hon inte känner till gällande rätt på området.

Rättsfall i urval

Björn Björkqvist, numera medlem i Svenskarnas parti (tidigare propagandachef i Nationalsocialistisk Front), hade i Visby på allmän plats burit kläder med ”solkors, kugghjul och sädesax, bältesspänne i form av solkors, märke för Frisinnade unionspartiet, metallmärke föreställande solkors, tygmärke örn med odalruna, pinsmärke föreställande Livets träd och pinsmärke föreställande odalrunan”. Högsta domstolen ansåg att örnmärket hade en tydlig koppling till Tredje riket, att vissa symboler, som örnmärket, ”anses vara starkt förknippade inte endast med de nämnda rörelserna i och för sig utan i hög grad också med idéerna om rasöverlägsenhet och rashat som ledde till förföljelse och utrotning särskilt av människor av judisk härkomst och som är intimt förbundna med dessa rörelsers ideologi”. Därmed uttryckte örnmärket ”allmän nedvärdering av andra folkgrupper än den nordiska” och de andra symbolerna förstärkte budskapet. Björkqvist dömdes för hets mot folkgrupp (NJA 1996 s 577).

Bland andra Anders Ärleskog, idag vice ordförande i Svenskarnas parti och tidigare medlem i riksledningen för Nationalsocialistisk Front, hade år 1996 hållit en demonstration för Hitlers ställföreträdare, den 1987 avlidne Rudolf Hess. Personerna hade burit nazistiska symboler, gjort s.k. romersk hälsning, ropat ”sieg heil” m.m. Hovrätten fann att deras agerande gav ”en tydlig koppling till nazismen och till de med nazismen intimt förbundna idéerna om rashat och förakt för vissa mer eller mindre bestämda folkgrupper”, och de dömdes för hets mot folkgrupp (RH 1997:53).

Senare fast rättspraxis grundar sig på dessa fall (jfr bl.a. RH 2000:72). Bland fall från senare år kan följande refereras.

I Örebro tingsrätts mål nr. B 5153-08 hade den tilltalade (en ung man) på uppmaning av Magnus Söderman (då Svenska Motståndsrörelsen, idag Svenskarnas parti) under ”Folkets marsch” (där de flesta sympatiserar med nationalsocialismen) efter Södermans tal sträckt ut sin hand med knuten näve och ropat ”hell seger”, upprepade gånger. En analytiker hos polisen, tillika doktor i religionshistoria (som bedrivit forskning om extrema ideologier), uppgav i rätten att ”hell seger” är en direktöversättning av tyskans ”sieg heil” och betyder ”hälsad vare segern”, dvs. segern över nationalsocialismens fiender. Uppsträckt arm med knuten hand förekommer i flera subkulturer som symbol för olika typer av kamp, men i aktuellt fall uppfattade analytikern agerandet som en modifierad ”nazisthälsning”. Tingsrätten fann att agerandet – mot bakgrund av vad som framkommit om det sammanhang i vilket ord och hälsningar skett – ”uppvisar en tydlig koppling till symbolhandlingar använda av nationalsocialistiska rörelser under 1930- och 1940-talet och att agerandet också är förknippat med idéer om rashat”, och därmed var att betrakta som hets mot folkgrupp (se dom 2009-01-08). Hovrätten gjorde inte någon annan bedömning (Göta hovrätts dom 2009-02-18 i mål nr. B 230-09).

En ung man som utanför ett uteställe gjort s.k. nazisthälsning med rak framsträckt högerarm och därvid ”medelhögt” skrikit ”heil Hitler” har dömts för hets mot folkgrupp. Jönköpings tingsrätt beaktade att mannen ”känt till Adolf Hitlers idéer och gärning” och ”måste ha insett att en Hitlerhälsning kan utgöra ett uttryck för missaktning för en folkgrupp” (Jönköpings tingsrätts dom 2011-02-24 i mål nr. B 4677-10). Hovrätten gjorde inte någon annan bedömning (Göta hovrätts dom 2011-06-13 i mål nr. B 859-11).

Nordfronts ansvarige utgivare Emil Hagberg dömdes av Stockholms tingsrätt till två månaders fängelse sedan han bland annat publicerat hyllningar till Hitler och nationalsocialismen (se Stockholms tingsrätts dom 2010-06-16 i mål nr. B 714-09). Tingsrätten ansåg att uttalandena var att jämställa med andra uttalanden, såsom ”sieg heil”, som i praxis ansetts uttrycka missaktning för andra folkgrupper, och beaktade även ”det sammanhang i vilket nu aktuella uttalandena publicerats” (Patriot.nu, Svenska Motståndsrörelsens dåvarande webbplats). Rätten påpekade att Hagberg tidigare hade dömts för att i förening med en ”nazihälsning” ha ropat ”sieg heil” eller något liknande på en gata i Stockholm.

En ung man hade burit en tröja med en bild på Hitler och texten ”Adolf Hitler European Tour 1938-45”. Solna tingsrätt skrev: ”En bild på Adolf Hitler har ett starkt symbolvärde och att synligt bära en tröja med Hitlers ansikte och text om en ‘European Tour’ under de år andra världskriget pågick, måste anses vara ett sätt att uttrycka missaktning för de folkgrupper som särskilt utsattes för Hitlerregimens förföljelser vid tiden för kriget; i första hand judar men också andra persongrupper har anledning att känna sig träffade.” och dömde mannen för hets mot folkgrupp (Solna tingsrätts dom 2011-10-26 i mål nr. B 6813-11).

Enligt gärningsbeskrivningen i stämningsansökan hade två unga män sagt ”sieg heil” och ”leve nationalsocialismen” och gjort Hitlerhälsning på en buss. ”Med hänsyn till innehållet i den nationalsocialistiska ideologi de lyft fram och uttryckt sympatier för, har de också uttryckt missaktning för folkgrupp” skrev Södertörns tingsrätt (se dom 2012-11-19 i mål nr. B 12951-12). Domen fastställdes av Svea hovrätt 2013-01-25 (mål nr. B 11016-12).

Kommentarer inaktiverade för Hyllningar av nationalsocialismen och hets mot folkgrupp

Filed under Brott, Fredrik Vejdeland, hets mot folkgrupp, Mörkermän, Nordfront, Patriot.nu, Svenska motståndsrörelsen, Svenskarnas parti

Jätteåtal mot nazistisk utgivare och förundersökning om nazistmusik

smrdemo

Svenska Motståndsrörelsen. Foto: Peter Isotalo.

Fredrik Vejdeland, utgivare för nazistiska Svenska Motståndsrörelsens webbplats Nordfront, har idag åtalats på hela 31 (!) åtalspunkter, av Justitiekanslern (JK). Åtalet, som väckts vid Örebro tingsrätt, gäller 28 fall av hets mot folkgrupp och tre fall av uppvigling. Det rör sig om förhandsgranskade och godkända läsarkommentarer på Nordfront – bland annat de hyllningar till den nationalsocialistiska ideologin och till Adolf Hitler som Patriot.nus dåvarande utgivare Emil Hagberg åtalades och dömdes till fängelse för år 2010 (se om juridiken detta inlägg). Fredrik Vejdeland är tidigare dömd för hets mot folkgrupp.

Av de 28 läsarkommentarerna JK anser utgör hets mot folkgrupp, anser JK att åtta innehåller missaktning mot invandrare och att 18 innehåller missaktning mot människor tillhörande andra folkgrupper än den nordiska, särskilt den judiska. Två läsarkommentarer anser JK uttrycker missaktning för homosexuella. Tre av kommentarerna uppmanar, enligt JK, till brottsliga gärningar i form av vålds- och hotbrott och olovligt innehav av kniv. Bakom de anmälningar som lett till JK:s stora förundersökning, ligger föreningen Juridikfronten. Läs mer om förundersökningarna mot Nordfront, här och här.

Justitiekanslern har även inlett en förundersökning mot en ”nationell” webbplats, Midgård, som säljer nazistisk musik, efter anmälningar från Juridikfronten. Förundersökningen gäller antisemitisk och nationalsocialistisk musik samt skivomslag m.m. som JK anser uttrycker hot mot judar och svarta. Läs mer i Journalisten.

UPPDATERING 21:32: Följande kommentar från Juridikfrontens ordförande tillät inte Nordfronts moderatorer i kommentarfältet till en snyftartikel om att Justitiekanslern ”vill förbjuda hyllning av politisk ideologi”. Kanske var den för saklig och vederhäftig för antisemiterna på Nordfront.

Svea hovrätt fann i ett fall 2003 att texten ”Death to ZOG (whatever it takes)” uttryckte hot mot judar. När det gäller hyllningar av nationalsocialismen, har Högsta domstolen redan 1996 slagit fast att vissa nationalsocialistiska symboler ”får idag anses vara starkt förknippade inte endast med de nämnda rörelserna i och för sig utan i hög grad också med ideerna om rasöverlägsenhet och rashat som ledde till förföljelse och utrotning särskilt av människor av judisk härkomst och som är intimt förbundna med dessa rörelsers ideologi”, och att hakkorset är en av dem (NJA 1996 s 577). Fast praxis är även att slagord och gester kopplade till nationalsocialismen (romersk hälsning, ”sieg heil” etc.) är brottsliga (se RH 1997:53 där hovrätten talar om ageranden med ”koppling till nazismen och till de med nazismen intimt förbundna idéerna om rashat och förakt för vissa mer eller mindre bestämda folkgrupper”; jfr även RH 1998:77, om varghaken). Det är alltså redan fastslaget att hyllningar av nationalsocialismen och ”död åt”-slagord gentemot judar (som det påstådda ”ZOG” utan tvivel påstås bestå av) är otillåtna.

Kommentarer inaktiverade för Jätteåtal mot nazistisk utgivare och förundersökning om nazistmusik

Filed under antisemitism, Främlingsfientlighet, Fredrik Vejdeland, hets mot folkgrupp, Justitiekanslern, Mörkermän, Näthat, Nordfront, Svenska motståndsrörelsen