Category Archives: Nordfront

Förundersökning om hyllning till en nazistisk ”martyr”

Vid sin genomgång av Nordiska motståndsrörelsens webbplats Nordfront fann en av Juridikfrontens medlemmar en artikel där den tyske nazisten och SA-mannen Horst Wessel – mannen som skrev den sång, ”Die Fahne hoch”, som i praktiken fungerade som en sorts ”andra nationalsång” för Nazityskland – beskrivs som martyr. Artikeln avslutas med en bild på Wessel och andra nazister iförda uniformer med hakkors, och texten ”Martyrers blod vattnar frihetens träd”. Eftersom reservationslösa hyllningar till den tyska nazismen och hyllande användning av nazisymboler kan bestraffas som hets mot folkgrupp, anmälde Juridikfronten artikeln till Justitiekanslern, JK. JK har nu beslutat att inleda förundersökning och uppdra åt en kammaråklagare i Stockholm att se till att förundersökningen genomförs och redovisas till JK. Avsnittredaktionen, som konstaterar att tre utgivare av Patriot.nu/Nordfront har avtjänat fängelsestraff för hyllningar till tysk nazism och att nazister inte förnekar sig, kommer att följa förundersökningen.

Kommentarer inaktiverade för Förundersökning om hyllning till en nazistisk ”martyr”

Filed under Brott, Justitiekanslern, Nordfront, Nordiska motståndsrörelsen, Svensk nazism, Svenska motståndsrörelsen

Ny förundersökning mot Nordfront

Martin Saxlind, tidigare ansvarig utgivare för Nordfront, dömdes nyligen av Örebro tingsrätt för hets mot folkgrupp, efter att Adolf Hitler och dennes kamp mot ”våra fiender” hyllats i en artikel på dennes 126-årsdag år 2015. Artikeln var närmast identisk med en tidigare artikel som publicerades (ursprungligen på Patriot.nu) på Hitlers 120-årsdag år 2009. Hyllningar av Hitler, som avgivits som kommentarer till 2009 års artikel, och Juridikfrontens anmälningar av dessa, har lett till att såväl dåvarande utgivaren Emil Hagberg som den förste utgivaren för Nordfront Fredrik Vejdeland har fällts till ansvar för hets mot folkgrupp.

Nu inleds nästa kapitel. Justitiekanslern beslutade den 18 januari 2017 att inleda förundersökning med anledning av 2009 års artikel, som alltjämt tillhandahålls på Nordfront. Kanhända leder tillhandahållandet till ett åtal och en fällande dom även mot 30-årige Emanuel Lärkestål, som idag är utgivare för Nordfront.

Kommentarer inaktiverade för Ny förundersökning mot Nordfront

Filed under antisemitism, Brott, Fredrik Vejdeland, hets mot folkgrupp, Justitiekanslern, Mörkermän, Nordfront, Svensk nazism

Åtalad nazist håller sig undan

 
Martin Saxlind är ansvarig utgivare för nationalsocialistiska Svenska motståndsrörelsens webbplats Nordfront. Med anledning av en anmälan från föreningen Juridikfronten är han vid Örebro tingsrätt åtalad för hets mot folkgrupp, efter att det på Nordfront publicerats en hyllning till Adolf Hitler på dennes födelsedag. Tingsrätten försöker hålla förhandling i målet, men får inte tag i Saxlind. Saxlind har inte hört av sig till sin offentlige försvarare eller inställt sig på dennes kontor. Den 24 och 29 oktober och den 5 november har en stämningsman från företaget Svensk delgivningsservice försökt nå Saxlind på dennes folkbokföringsadress, utan resultat. Trots att Nordfront skrev om åtalet mot Saxlind redan den 5 september, har dennes själv alltså inte nåtts av stämningen från domstolen. Örebro tingsrätt har nu (24 november) nödgats utfärda en personefterlysning.
 Saxlind har ingenting att tjäna på att hålla sig undan. Måhända tror han att brottet preskriberas om han inte blir delgiven stämningen. Detta är felaktigt. Den vanliga preskriptionstiden gäller inte vid brott på grundlagsskyddade webbplatser, utan preskriptionsfristen (sex månader) börjar först när artikeln har tagits bort. Detta borde Nordfront känna till, efter att ha skrivit om de 14 år gamla publiceringar som Sniper Records utgivare dömts för. Hyllningsartikeln om Hitler är för övrigt inte borttagen, så (det eventuella) hetsbrottet fortsätter att begås även nu.
Saxlinds sannolika ryggradslöshet påminner om SMR:s Pär Öberg, som nyligen friades av Falu tingsrätt, efter att ha påstått att någon annan använt hans Twitterkonto för att skriva inlägg som åklagaren menade utgjorde hets mot folkgrupp.

Kommentarer inaktiverade för Åtalad nazist håller sig undan

Filed under Örebro tingsrätt, Brott, hets mot folkgrupp, Mörkermän, Nordfront

Hetsdomar mot Nordfronts utgivare står fast

Örebro tingsrätt dömde under förra året, efter åtal av Justitiekanslern, två gånger Fredrik Vejdeland, utgivare för nazisajten Nordfront, för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Andra gången dömdes han även för yttrandefrihetsbrottet uppvigling. Det ena målet gällde två fall av hets mot folkgrupp, och i det andra dömdes Vejdeland för att, med tingsrättens ord, ”under en tid av minst ett år i varje fall, i två fall ha begått yttrandefrihetsbrottet uppvigling och i tjugofem fall begått yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp, ej ringa brott”. En del av de åtalade gärningarna var så grova att Vejdeland inte ens förnekade att det rörde sig om hets mot folkgrupp.

Juridikfronten, gjort anmälningarna mot Nordfront till Justitiekanslern, har följt rättegångarna noga, och även lämnat s.k. amicus briefs till domstolarna, med synpunkter på det som Vejdeland har anfört.

Göta hovrätt delar, i en dom som meddelades idag, tingsrättens bedömningar i frågan om ansvar, och fastställde straffet för de totalt 29 brotten till fyra månaders fängelse.

Här följer en del av Juridikfrontens amicus brief till Göta hovrätt, som skickats av föreningens ordförande Martin Tunström:

I målet Justitiekanslern mot Nordfronts ansvarige utgivare Fredrik Vejdeland, vilket snart skall avgöras, vill Juridikfronten komma med några påpekanden. Vejdeland har försvarat sin rätt att hylla nationalsocialismen, som är den ideologi han bekänner sig till. Det är emellertid inte på grund av sin bekännelse han har åtalats, något som måste understrykas.

Reservationslösa hyllningar av Nazitysklands ledare Adolf Hitler är sådana att de för de flesta människor i detta land skulle uppfattas som hyllningar av en antisemitisk folkmordspolitik. Huruvida Fredrik Vejdeland har avsett en sådan reaktion hos läsaren är egalt, i och med att uttalanden om Hitler likväl är ägnade att uttrycka missaktning mot ickenordiska folkgrupper (jfr NJA 1996 s. 577 och hovrättens för Övre Norrland dom 1997-01-28 i mål nr. B 118/96, där de åtalade angett sig inte vara rasister). Uttalandena får även anses ägnade att sporra nationalsocialister i deras rashat. Om Vejeland avsett att hylla vissa aspekter av Adolf Hitlers styre hade detta kunnat uttryckas på ett annat sätt (jfr SvJT 1942 ref. s. 83, om förargelseväckande beteende). Uttalandet ”Leve nationalsocialismen!” har här avgetts på ett liknande sätt, och får uppfattas som ett slagord liktydigt med ”Sieg heil” eller ”Heil Hitler” (se härom hovrättens för Övre Norrland nyssnämnda dom och RH 1997:53).

Angående begreppet ZOG kan följande sägas. ZOG är inte fullständigt synonymt med judenheten. I SOU 2000:88 s 48 anges: ”Inom ZOG-ideologin används ett sorts dubbelt rasbegrepp. ZOG innefattar således inte bara judar, utan även massmedier, polisen, övriga rättsväsendet, byråkratin, de intellektuella, m.fl. som uppfattas som ‘ZOG-lakejer’ eller rasförrädare. ZOG är således i princip synonymt med det existerande samhället.” Det sistnämnda påståendet är något oegentligt, och det kan konstateras att ZOG inbegriper tankar om ”om en judisk konspiration och ett judiskt inflytande som anses hota den vita rasen, en judisk ockupationsregering – ZOG” (Ds 2014:4, s 33). I praxis finns det exempel på att uttalanden om ”sionister” har ansetts utgöra uttalanden om judar (se RH 1991:20), och även uttalandet ”Death to ZOG” har ansetts utgöra hets mot folkgrupp (Svea hovrätts dom 2004-03-22 i mål nr. B 3884-03). I detta mål har ”Död åt ZOG” använts tillsammans med andra nationalsocialistiska tillrop, och måste ses som ett slagord liktydigt med de ovannämnda.

Kommentarer inaktiverade för Hetsdomar mot Nordfronts utgivare står fast

Filed under antisemitism, hets mot folkgrupp, Kriminella, Näthat, Nordfront

Fredrik Vejdeland döms för hets mot folkgrupp – tredje gången gillt!

Svenska Motståndsrörelsens Fredrik Vejdeland, två gånger tidigare dömd för hets mot folkgrupp (2006 och i år), har nu återigen fällts till ansvar av Örebro tingsrätt. Vejdeland är ansvarig utgivare för SMR:s webbplats Nordfront, och har därmed haft ansvaret för innehållet i läsarkommentarer på webbplatsen.

Denna blogg har tidigare omskrivit det nu aktuella åtalet mot Vejdeland. Föreningen Juridikfronten hade anmält åtskilliga läsarkommentarer som förhandsmodererats, och det är dessa som Vejdeland nu har dömts för. De flesta av dem hade överförts från den tidigare webbplatsen Patriot.nu, och Emil Hagberg har tidigare dömts för några av dem.

Vejdeland hade erkänt två fall av hets mot folkgrupp, mot somalier och homosexuella.Örebro tingsrätts dom är inte särdeles välskriven, och i de flesta delar framgår det inte hur tingsrätten har resonerat, vilket är klart beklagligt. Tingsrätten har i de flesta fall delat Justitiekanslerns bedömning. Bl.a. bekräftar tingsrätten tidigare praxis, och anser att ”Död åt ZOG” utgör hot och missaktning mot det judiska folket. Tingsrätten fann att Vejdeland i sin egenskap av ansvarig utgivare ”under en tid av minst ett år i varje fall, i två fall ha begått yttrandefrihetsbrottet uppvigling och i tjugofem fall begått yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp, ej ringa brott”. I ett av fallen anser rätten att läsarkommentaren ”uppmanar till brottslig gärning i form av mord eller dråp”. Påföljden blev fyra månaders fängelse.

Tingsrätten ogillar åtalet i fyra fall. Rätten anser, utan motivering, inte att ett ”ensamt” ”Heil Seier”, ett ”ensamt” ”Leve Nationalsocialismen” eller ett ”ensamt” ”Länge leve ett Fritt Nationalsocialistiskt Norden! Hell seger!” är straffbart som hets mot folkgrupp ”på en nationalsocialistisk hemsida”. Rätten menar även att det inte utgör uppvigling att publicera den ”personliga åsikten” att ”alla nationella i riket oavsett tillhörighet ska beväpna sig. Och beväpna sig så mycket som möjligt. Minsta provokation från de röda ska bemötas med 10 gånger så hårdare våld än det som inträffade i Västerås”.

Juridikfronten förmodar att Vejdeland överklagar domen, och ser fram emot en mer välmotiverad hovrättsdom.

Läs mer
Expo: Chefredaktör fängslas för uppvigling och hets
Journalisten.se: Ansvarig utgivare döms till fängelse

Kommentarer inaktiverade för Fredrik Vejdeland döms för hets mot folkgrupp – tredje gången gillt!

Filed under antisemitism, Fredrik Vejdeland, hets mot folkgrupp, Justitiekanslern, Näthat, Nordfront, Patriot.nu, Svenska motståndsrörelsen

Justitiekanslerns märkliga praxis om Hitlerhyllningar

Under de senaste veckorna har Justitiekanslern ”friat” några hyllningar av Adolf Hitler på Svenska motståndsrörelsens webbplats Nordfront, medan andra har blivit föremål för en förundersökning om hets mot folkgrupp.

En genomgång av svensk rättspraxis rörande hyllningar av nationalsocialismen och hets mot folkgrupp, finns här.

Ett beslut, som föranletts av en anmälan från föreningen Juridikfronten, gällde Nordfronts rapportering om aktioner som Svenska motståndsrörelsen genomförde på Hitlers födelsedag, för att hylla Hitler. Eftersom det rörde sig om ”nyhetsrapportering” i ett grundlagsskyddat medium valde JK att ”fria”, trots att de återgivna uttalandena i artikeln ”sannolikt, om det inte varit fråga om publicering i ett grundlagsskyddat medium, ansetts innefatta brottet hets mot folkgrupp”.  JK:s hållning har redan kritiserats i Medievärlden (och Sveriges radio) och i Aftonbladet, och Juridikfronten anser att kritiken är vederhäftig.

Skillnaden mellan artikeln som ”friades” av JK, och artikeln som bedömdes i det senare JK-beslutet, om att faktiskt inleda förundersökning, var knappast markant. Hitler kallades ”Führern” och ”den störste folkhjälten i modern tid”, men i övrigt återgavs endast vad nazister sysslat med – ett slags ”nyhetsrapportering” om den propagandaspridning som pågått för nationalsocialismen.

Juridikfronten vill påpeka att Justitiekanslern verkar ha glömt bort den s.k. paraplyeffekt som yttrandefrihetsgrundlagen anses ha. Grundlagen kan ”sägas indirekt erbjuda ett visst skydd även åt uttrycksformer som faller utanför” tillämpningsområdet. ”Det kan ju te sig meningslöst att ingripa mot ett yttrande som faller utanför tillämpningsområdet, t.ex. en teaterpjäs, om samma yttrande kan spridas straffritt genom ett grundlagsskyddat medium, exempelvis en bok eller ett teaterprogram” (SOU 2006:96, s 45). Därmed blir det inte begripligt hur JK så tydligt kan skilja på det grundlagsskyddade området och det icke-grundlagsskyddade området; risken finns att JK:s bedömningar ”smittar av sig” på vanliga åklagare.

Vidare vill vi ifrågasätta hur det kan vara rimligt att nazister får sprida sin egen propaganda, så länge de gör det i form av ett till synes opartiskt nyhetsreportage om den egna propagandaspridningen (innehållande återgivna flygblad eller dylikt som gör reklam för den egna sajten!). Justitiekanslern borde få fason på sin praxis och överge sin onyanserade syn på påstådd nyhetsrapportering som ”straffrihetsgrund”.

Kommentarer inaktiverade för Justitiekanslerns märkliga praxis om Hitlerhyllningar

Filed under antisemitism, Brott, Främlingsfientlighet, Fredrik Vejdeland, hets mot folkgrupp, Justitiekanslern, Medievärlden, Näthat, Nordfront, Svensk nazism, Svenska motståndsrörelsen

Hovrätten fastställer hetsdom mot Nordfronts ansvarige utgivare

Nazistiska Svenska motståndsrörelsens webbplats Nordfronts ansvarige utgivare Fredrik Vejdeland dömdes i juni förra året för hets mot folkgrupp genom publicering av en notis och en läsarkommentar; se detta inlägg. Föreningen Juridikfrontens medarbetare hade anmält uttalandena till Justitiekanslern, som väckte åtal. Vejdeland dömdes till villkorlig dom och dagsböter. Nu har Göta hovrätt, som gjorde samma bedömning som tingsrätten, fastställt domen. Ett hovrättsråd vill dock ogilla åtalet när det gäller läsarkommentaren, som löd ”Det är rätta takter, det. Vi ska inte heller ta avstånd från våld mot rasfrämlingar på svensk mark”. Domstolsledamoten anser att kommentaren kan tolkas antingen som ”ett uttryck för ett mer passivt förhållningssätt, begränsat till en uttalad ovilja mot att ta avstånd från att personer ur denna grupp utsätts för våld (som det får förstås då närmast i syfte att förmå dem eller andra med denna grupptillhörighet att lämna Sverige)” eller ”som en mer långtgående och positivt uttalad sympatiyttring för, eller till och med uppmaning till, en dylik våldsanvändning”. Trots att ledamoten anser att kommentaren, oavsett tolkning, står ”i strid med värderingar som är grundläggande för svenskt samhällsskick”, menar han att den endast utgör ett hot mot invandrare med den andra tolkningen. I och med att betydelsen är oklar bör åtalet i denna del, enligt hovrättsrådet, ogillas. Juridikfronten, som noterar att hets mot folkgrupp-praxis har mildrats sedan Umeåföreläsningen i NJA 2000 s. 355, har förståelse för den skiljaktiges inställning (jfr även Petter Larsson i Aftonbladet). Även om kommentaren inte tolkas som ett hot, måste påståendet att man ej ska ta avstånd från våld mot ”rasfrämlingar” uppfattas som missaktande för invandrare eller andra folkgrupper än de nordiska. Därmed anser vi att det likväl står klart att hets mot folkgrupp varit för handen i det aktuella fallet.

Kommentarer inaktiverade för Hovrätten fastställer hetsdom mot Nordfronts ansvarige utgivare

Filed under Brott, Främlingsfientlighet, Fredrik Vejdeland, hets mot folkgrupp, Justitiekanslern, Mörkermän, Näthat, Nordfront, Svensk nazism