Category Archives: Realisten

Databasen Realisten försvinner – sannolikt på grund av Juridikfronten

Nationalsocialistisk front (NSF) ombildades under namnet Folkfronten i slutet av år 2008. Webbplatsen Den Svenske Nationalsocialisten (som sedan år 2001 fanns på den-svenske.com), som var organ för NSF, lades ned i augusti 2009. Eftersom NSF tillämpade den s.k. nordiska ledar- och ansvarsprincipen (Führerprincipen) ansvarade NSF:s propagandachef tillika redaktör Björn Björkqvist, ensam för Den Svenske Nationalsocialisten och dess webbplats (se rättsfallet NJA 2004 s. 574). Våren 2010 uppstod Realisten. Nytt utgivningsbevis hade sökts och beviljats för databasen Realisten.se, med Folkfronten – sedermera omdöpt till Svenskarnas parti – som ägare. Samme Björkqvist, som dragit på sig en del domar för hets mot folkgrupp (första gången 1996), var chefredaktör för Realisten, men som utgivare hade en annan person utsetts, förmodligen utan att själv ta någon aktiv del i webbtidningens arbete.

På Realistens webbplats lagrades sedan starten äldre material från Den Svenske Nationalsocialisten (2003 – 2009), trots att Svenskarnas partis hållning inte är eller var öppet nazistisk. År 2010 inleddes, med anledning av en anmälan från Juridikfronten, förundersökning mot Realisten på grund av en nedsättande text om svarta. I förhör påstods dock att texten inte hade förhandsgranskats före publicering, varför förundersökningen lades ned. Justitiekanslern kände sig dock föranlåten att ifrågasätta webbplatsens utgivningsbevis, och skickade handlingarna i ärendet till Myndigheten för radio och TV.

Under senhösten år 2012 började Realisten satsa på att försöka få presstöd, och gjorde vissa artiklar endast tillgängliga för prenumeranter. Hösten 2013 återpublicerades på Realisten ett enormt material som tidigare hade publicerats på den nedlagda extremnationalistiska webbplatsen Info14 under åren 2000 – 2011. Webbplatsen Info14 hade inte någon ansvarig utgivare, utan var placerad på amerikanska servrar och registrerad på en person i Kalifornien. Vid ett tillfälle anfördes en publicering på Info14 som skäl för högre skadestånd till en häktad och sedermera släppt person. Realistens återpublicering var välgörande på det sättet att Info14:s material nu för första gången kunde bli föremål för rättslig prövning.

Material som publicerats av Realistens redaktion uppmärksammades i samband med Aftonbladets kampanj ”Granska skiten” under vintern 2012. Bland annat hade en nidvisa om svarta och en nedsättande text om romer publicerats. Juridikfronten och någon annan person anmälde inläggen till Justitiekanslern (JK), som inledde förundersökningar. Sommaren 2014 dömdes den formellt ansvarige utgivaren för Realisten till villkorlig dom och dagsböter, för hets mot folkgrupp bland annat i material från Info14 och Den Svenske Nationalsocialisten. Domen fastställdes av Svea hovrätt i februari i år, och har överklagats till Högsta domstolen. I hovrätten hade utgivaren försökt invända att han bara utsetts för skens skull och egentligen inte hade kontroll över publiceringar i Realisten, men eftersom invändningen framställts för sent kunde den inte beaktas.

Efter 2014 års allmänna val meddelade meddelade Björn Björkqvist den 1 oktober, att han avgår som chefredaktör för Realisten. Ägaren Svenskarnas parti meddelade samma dag att ”Realisten.se har onekligen haft en viktig roll inom svensk nationalism och det finns mycket att tacka alla medarbetarna för, men när den nuvarande redaktören Björn Björkqvist tyvärr inte längre har för avsikt att fortsätta arbeta med Realisten.se så måste vi tyvärr inse och acceptera det kalla faktum att tidningen inte kan fortsätta drivas”. Någon uppdatering av webbplatsen skedde inte från detta datum.

Juridikfrontens granskning av webbplatsen upphörde emellertid inte, utan även ”passivt” informationsspridande kan förstås vara brottsligt enligt gällande rätt. I april i år ingav Juridikfrontens verkställande utskott en anmälan till Justitiekanslern om flera artiklar på Realisten.se. Responsen från JK var snabb, och förundersökning om hets mot folkgrupp inleddes beträffande vissa av artiklarna, som gällde svarta och homosexuella.

Någon gång under de senaste dagarna har materialet på Realisten.se försvunnit. Den som surfar till webbplatsen möts av ett ”Web server is down”, och allt tyder på att det inte är rör sig om ett tillfälligt fel. Webbplatsen Realisten.se synes ha gått i graven, och med den nära 14 år av svensk nazism och extremnationalism. Juridikfronten betvivlar att stängningen av Realisten har skett oberoende av den förundersökning som JK nyligen har inlett, och kan inte annat än att dra slutsatsen att Svenskarnas partis extremnationalistiska propagandadatabas har försvunnit på grund av föreningens idoga arbete.

Kommentarer inaktiverade för Databasen Realisten försvinner – sannolikt på grund av Juridikfronten

Filed under Björn Björkqvist, Brott, hets mot folkgrupp, Info14, Mörkermän, Realisten, Svensk nazism, Svenskarnas parti

Realistendomen står fast

hovrätt

I juni förra året dömdes Realistens ansvarige utgivare Sebastian Karlsson för hets mot folkgrupp begånget genom tio uttalanden, varav nio hade anmälts av föreningen Juridikfronten i samband med Aftonbladets granskning ”Granska skiten” under vintern 2012. Det rör sig till viss del om äldre material från de ”nationella” webbtidningarna ”Info14” och ”Den svenske nationalsocialisten”, men även om nyare material som låten ”Leva som en neger” av ”Djungeltrubaduren”. Bland annat utmålades romer som parasiter och homosexuella som smitthärdar. Karlsson överklagade till Svea hovrätt, som igår meddelade sin dom.

I hovrätten hävdade Karlsson att han bara var utsedd till utgivare ”för skens skull”, bland annat eftersom han inte förevisats något material före publicering eller haft möjlighet att ens logga in på Realistens webbplats. Att så kunde vara fallet har redan konstaterats på denna blogg. Hovrätten konstaterade dock att invändningen hade framställts för sent, och borde ha framställts redan i tingsrätten, varför Karlsson var ansvarig. Hovrätten ansåg att materialet är ”ägnat att – sett till sitt innehåll och i sitt sammanhang – framförallt sprida, förespråka, uppmuntra och rättfärdiga fördomar och motvilja samt i något fall även hat grundat på tolerans mot vissa grupper, bl.a. invandrare och homosexuella”, och fastställde tingsrättens dom. Den tidigare ostraffade Karlsson dömdes till villkorlig dom och 100 dagsböter á 50 kronor.

Man kan konstatera att Aftonbladets granskning ledde till denna dom och till att vissa ”nationella” webbplatser lät läsarkommentarer bli osynliga efter en vecka. Utan överord kan man konstatera att granskningen gett resultat.

Kommentarer inaktiverade för Realistendomen står fast

Filed under Brott, hets mot folkgrupp, Realisten, Sebastian Karlsson, Svea hovrätt, Svensk nazism, Svenskarnas parti

Björkqvist briljerar i rättskunskap

Björnesmagasin

Juridikfronten har noterat att allt som oftast när rättsprocesser inleds mot ledande företrädare för den nationella rörelsen i mål som rör yttrandefrihetsbrott hets mot folkgrupp så brukar Realistens redaktör Björn Björkqvist kommentera målet. Allt som oftast är de här kommentarerna behäftade med en rad felaktigheter (Se här och här). Om det bygger på ren okunskap i ämnet eller om Björkqvist av ren ideologiska motiv väljer att feltolka processerna vet vi inte riktigt. Men det kanske i huvudsak är utslag för det förstnämnda?

För nyligen uppstod det nämligen en debatt med anledning av att Realisten begärt ut namnen på de människor som skrivit på en namninsamling mot att Svenskarnas parti (SvP) ska få annonsera i Sjöbo inför det stundande valet. I sitt e-brev till Sjöbo kommun skrev redaktör Björkqvist, när han begärde ut namnen för Realistens räkning, att ”Realisten.se har utgivarbevis [sic] och drivs av ett aktiebolag. Vi följer således svensk lagstiftning”. Björkqvist inkom med sin begäran den 9 juli. Men bara några veckor tidigare hade Realistens ansvarige utgivare Sebastian Karlsson dömts till villkorlig dom och 100 dagsböter á 50 kronor för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp (Stockholms tingsrätts dom 2014-06-30 B 5650-13).

Kontentan är således att en tidning(s medarbetare) självklart kan bryta mot svensk lagstiftning även om tidningen har utgivningsbevis (och drivs i aktiebolagsform) och personuppgiftslagen inte är tillämplig. Oavsett vad redaktör Björkqvist än anger i en skrivelse till kommunen.

Kommentarer inaktiverade för Björkqvist briljerar i rättskunskap

Filed under Björn Björkqvist, Realisten, Sebastian Karlsson, Sjöbo, Svenskarnas parti

Realistens och Svenskarnas partis bristande kunskap

För en tid sedan uppmärksammade Realisten att deras ansvarige utgivare, Sebastian Karlsson, dömts till villkorlig dom och 100 dagsböter á 50 kronor för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Bakom anmälan stod Juridikfronten. Kort därefter publicerade även Svenskarnas parti (SvP) en video med uppmaning om att stödja Karlsson. I videon framträder Stefan Jacobsson,  ordförande för Svenskarnas parti (SvP), och Björn Björkqvist, chefredaktör för Realisten. Med anledning av det vill vi i Juridikfronten bemöta en rad påståenden som Realisten framför i sin artikel och det SvP påstår i sin video.

Stefan Jacobsson påstår t.ex. i Realistens video felaktigt att Karlsson skulle gjort sig skyldig till tankebrott. Men Karlsson har gjort sig skyldig till ett yttrandefrihetsbrott. Som medborgare får man tänka vad man vill utan att det blir aktuellt någon form av repressalie från det allmänna. Tidigare fanns den s.k. tankeförbudsparagrafen i Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, men den är numera avskaffad. Det är nog det närmast vi skulle komma till ett tankeförbud.

Väljer man dock att kanalisera tankar och funderingar i form av uttalanden (i så väl tal som skrift) så kan det föranledda att det allmänna väcker åtal. Det inkluderar en rad straffbestämmelser så som högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, obehörig befattning med hemlig uppgift, vårdslöshet med hemlig uppgift, uppror, landsförräderi eller landssvek, landsskadlig vårdslöshet, ryktesspridning till fara för rikets säkerhet, uppvigling, brott mot medborgerlig frihet, olaga våldsskildring, förtal, förolämpning, olaga hot, hot mot tjänsteman, övergrepp i rättssak, spridning av barnpornografi – och hets mot folkgrupp. Merparten av de här straffbestämmelserna som ”inskränker” yttrandefriheten ställer sig Svenskarnas parti och Björkqvist säkerligen bakom. Innebär det då att Björkqvist avskyr den fria debatten och yttrandefriheten?

Visserligen har det sedan 2005 ägt rum en närmast fördubbling av antalet ärenden som föranlett JK att väcka åtal. Men ser man till antalet är uppgången blygsam, från fyra till nio åtal per år (JK 2005 och 2013, se dnr. 1524-06-12 och dnr. 1624-14-12). Med tanke på att det årligen publiceras hundratusentals artiklar och (förhandsmodererade) kommentarer i så väl trycka publikationer som på grundlagsskyddade webbplatser så kan knappast nio åtal på ett år betraktas som något särskilt stort hot mot möjligheten ge uttryck för sin åsikt via grundlagsskyddad skrift eller webbplats. Stora delar av Realistens publicistiska verksamhet kan dessutom fortgå utan att det någonsin skulle utgöra ett lagbrott. Kritik mot det nuvarande styrelseskicket, den förda regeringspolitiken och mot det mångkulturella samhället kan äga rum utan att brottsbalkens straffbestämmer om hets mot folkgrupp blir aktuell. Det går att ventilera åsikter i en rad politiska frågor med koppling till ekonomi, sysselsättning, kultur, försvarspolitik etc. utan att det är frågan om hets mot folkgrupp.

Björn Björkqvist, som nyligen fann nödvändigt att i en bokrecension påpeka att en persons "mormor var judinna".

Björn Björkqvist, chefredaktör för Realisten.

För övrigt är det intressant att Björkqvist i videon benämner Karlsson som medarbetare. Men Sebastian Karlsson har uppgivit i tingsrätten att han ”inte inblandad i den dagliga verksamheten med hemsidan och han har inte lämnat några instruktioner om verksamheten. Han tillfrågas inte om vad som ska publiceras på Realisten.se och har inte haft synpunkter på det.” (Stockholms tingsrättens dom 2014-06-30 B 5650-13, s, 8) Det förefaller mer som att Karlsson agerat ansvarig utgivare för att Björkqvist ska undslippa straffansvar. Sannerligen en vän.

När det kommer till Juridikfrontens verksamhet och Realistens påstående om att vi skulle ha som affärsidé att att ”okynnesanmäla nationalister” ska det påpekas att Juridikfrontens verksamhet bedrivs inom ramen för en ideell förening. Våra medlemmar erhåller därför inte några ekonomiska fördelar med anledning av att vi inkommer med anmälningar. När det kommer till ”okynnesanmälningar” ska påpekas att en stor mängd av de anmälningar som vi inkommit med till så väl polismyndigheterna som Justitiekanslern har inneburit att förundersökning inletts, åtal väckts och företrädare för den s.k. nationella rörelsen blivit dömda. Således är det inte frågan om att vi i Juridikfronten sysselsätter oss med okynnesanmälningar. Istället har vi valt att offentligt kritiserat andra för att syssla med det.

Kommentarer inaktiverade för Realistens och Svenskarnas partis bristande kunskap

Filed under Björn Björkqvist, Brott, Föreningen, hets mot folkgrupp, Justitiekanslern, Realisten, Sebastian Karlsson, Svenskarnas parti

Realistens utgivare dömd för hets mot folkgrupp

IMG_7976

Lekstugan SvP.

I dagarna meddelade Stockholms tingsrätt dom i ett mål mot Sebastian Karlsson, ansvarig utgivare för den av Svenskarnas parti (SvP) drivna webbplatsen Realisten  (Se B 5650-13). Bakom anmälan till Justitiekanslern (JK), som väckt åtalet, stod Juridikfronten. Det begångna brottet är yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Påföljden blev villkorlig dom och dagsböter (100 á 50 kr). Tingsrättens jury bedömde att av de tio kommentar som var föremål för åtalet så utgjorde nio hets mot folkgrupp.

Bland de nio kommentarerna återfanns missaktande skrivningar om somalier, afrikaner, romer, invandrare, och homosexuella. I kommentarerna utmålades b.la. somalier som ohyra, romer som parasiter, att svarta skulle  lukta kuk, vara lata och leva på bidrag, att invandrare skulle bekämpas med bekämpningsmedlet DDT och att homosexuella skulle vara smitthärdar.

Delar av det materialet har tidigare varit publicerat på de nationalsocialistiska webbplatserna ”Den svenske nationalsocialisten” (som fungerade som huvudorgan för Nationalsocialistisk Front)  och ”Info14”. Men återpublicerades av Realisten när Realisten övertog artikelarkivet för Den svenske nationalsocialisten och Info14. De aktuella kommentarerna förhandsmodererades av Realisten och således ankom det på JK att inleda förundersökning och väcka åtal.

Numera, till följd av Juridikfrontens verksamhet, har dock Realisten ett omodererat kommentarsfält. Således kan inte kommentarerna bli föremål för JK:s granskning och JK kan inte väcka åtal. För att undvika straffansvar i enlighet lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor (Den s.k. BBS-lagen) har Realisten valt att automatiskt radera alla inkomna kommentarer efter sju dagar.

Andra skriver:
Barometern: Uppmanade till våld mot romer – utgivaren döms
Expo: SvP:s tidning hetsade mot minoriteter – döms för hets

Kommentarer inaktiverade för Realistens utgivare dömd för hets mot folkgrupp

Filed under Brott, hets mot folkgrupp, Info14, Justitiekanslern, Nationalsocialistisk Front, Realisten, Sebastian Karlsson, Stockholms tingsrätt, Svenskarnas parti

Nytt åtal mot Realisten

Föreningen Juridikfrontens anmälningar mot Svenskarnas partis webbtidning Realisten, har lett till ännu ett åtal för hets mot folkgrupp mot den ansvarige utgivaren (i slutet av februari). Denna gång rör det sig om redaktionellt material och inte om läsarkommentarer. Materialet har i något fall publicerats först på Realisten, men kommer i andra fall ursprungligen från naziblaskorna Info14 och Den svenske nationalsocialisten, som Realisten anser värda att arkivera för eftervärlden ”då de är värdefulla som faktabas och modernt tidsdokument”. Justitiekanslerns åtal omfattar bland annat artiklar som är fientliga mot homosexuella.

Läs mer på P4 Kalmars webbplats och i vårt tidigare inlägg.

Kommentarer inaktiverade för Nytt åtal mot Realisten

Filed under Föreningen, Främlingsfientlighet, hets mot folkgrupp, Homofobi, Info14, Justitiekanslern, Mörkermän, Näthat, Realisten, Svensk nazism, Svenskarnas parti

Björkqvist har fel om betydelsen av preskription, m.m.

Idag ondgör sig Björn Björkqvist i Svenskarnas Partis tidning Realisten över att Justitiekanslern (JK) har inlett två förundersökningar om hets mot folkgrupp, med anledning av anmälningar från Juridikfronten, mot Midgård Reckords och Sniper Records. Här bemöter vi hans synpunkter.

Björkqvist, som har kopierat OCR-lästa JK-beslut och därför fått flera titlar och namn fel (bl.a. ”heaten” istället för ”beaten” och ”Volkzom” istället för ”Volkzorn”), tycks inte kunna läsa besluten ordentligt, utan påstår att JK:s förundersökningar omfattar ett uttalande bl.a. om ”att raser har olika intelligens”, trots att detta uttalande ej omfattas.

Björn Björkqvist.

Björn Björkqvist
© M. Tunström

Björkqvist irriteras av att det ”Juridikfronten vill är att man ska gå runt preskriptionstiden”, enligt honom. Preskriptionstiden för de släppta skivorna har gått ut, skriver Björkqvist. Han påstår sedan: ”Den musik som är laglig att sälja på CD-skiva vill man nu döma för att den spelas upp på en hemsida. Man vill också döma lagliga skivors omslag. Inte för att omslagen är olagliga utan för att det ska vara olagligt att publicera bilderna på de lagliga skivorna på en hemsida. I ett fall vill man utreda namnen på låtarna på en laglig skiva.” Detta tycker Björkqvist är ”oerhört skrämmande”.

Preskription enligt tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen innebär att åtal inte får väckas med anledning av en viss skrift (t.ex. en tryckt tröja eller ett skivomslag) eller skiva, när en viss tid har gått. Man kan alltså sälja skivan eller skriften utan att riskera straff, efter denna tid. Preskription innebär emellertid inte att materialet i skriften eller på skivan blir lagligt, som Björkqvist påstår, utan endast att de aktuella exemplaren inte kan åtalas.

Det kan tyckas vara juridiskt hårklyveri, men om en (månne något tillspetsad) jämförelse görs med misshandel blir poängen tydligare: att någon undsluppit straff för en viss misshandel på grund av preskription, innebär inte att personen fritt kan misshandla andra människor på samma sätt som i det preskriberade fallet. Likadant här. Att en skiva eller ett skivomslag inte kan åtalas, innebär att den ansvarige utgivaren inte kan bestraffas när en viss tid har gått. Det ger inte någon annan rätt att framställa samma material igen, och ge ut det – något som utgör en ny gärning. Tvärtom ska en ny utgivning bedömas med nya ögon – dagens domstolar är inte bundna av gårdagens bedömningar. Detta borde Björkqvist veta om, då han skrev förordet till ”Judefrågan”, en bok från 1936, som fälldes när den hade publicerats på nytt år 2000. Se detta betänkande, under Förarbeten, om skäl för preskription (inget av dem tillämpligt i denna situation).

Att Justitiekanslern under ett år eller ett halvår (ty så korta är preskriptionstiderna) inte har hunnit åtala ett visst material, innebär i sanning inte att rättsväsendet har satt någon godkänt-stämpel på materialet. JK kanske helt enkelt inte kände till materialet (kanske spriddes det bara bland ”nationella”, som givetvis inte anmälde det), eller inte hann åtala det. I många fall bryter Svenskarnas parti och andra organisationer medvetet mot tryckfrihetsförordningens regler, genom att inte skriva ut tryckår och utgivare. Därmed blir det svårt för JK att avgöra om preskription har inträtt eller inte, och JK ska hellre fria än fälla. Det är självklart att (förment) preskription inte innebär att materialet som sådant blir lagligt för evigt.

Vill Juridikfronten att preskriptionstiderna ska avskaffas eller kringgås? Nej. Det material (skivor och skrifter) som är preskriberat får givetvis spridas alltjämt (det finns ju bara ett begränsat antal exemplar). Liksom Justitiekanslern konstaterar vi dock att den som på en webbplats tillgängliggör material, som redan är publicerat i en tryckt skrift eller på en skiva, utför en ny gärning. Denna gärning pågår till dess att materialet tas bort från webbplatsen, även om vissa ansvarslösa medieaktörer vill framtvinga en lagändring på denna punkt. Skulle Björkqvists uppfattning avspeglas i lagen, skulle allsköns antisemitisk och övrig hatisk propaganda kunna ges ut på nytt och nätpubliceras för evigt, så snart den första utgivningen preskriberats, även om materialet publicerades i en annan tid och under helt andra förhållanden (t.ex. under 1940-talet). Varenda hakkorsflagga och ”sieg heil” skulle då rimligen bli lagligt, i och med att många hakkorsflaggor och ”sieg heil” har undgått åtal.

Björkqvist synes mena att begreppet ZOG, Zionist Occupation Government, inte syftar på den judiska folkgruppen. Det har tidigare konstaterats att ordet ”sionister” av somliga används för att beteckna och belacka judar i allmänhet (RH 1991:20) och att ”Death to ZOG (whatever it takes)” utgör hot och missaktning mot den judiska folkgruppen (Svea hovrätts dom 2004-03-22 i mål nr. B 3884-03 med bilaga A). Juridikfronten, som håller sig till gällande rätt, har ingen anledning att göra någon annan bedömning än den Svea hovrätt gjorde för snart tio år sedan.

Björkqvist gnäller även på att det är lagligt att bära överstrukna kors, men att JK (och tidigare Stockholms tingsrätt i ett motsvarande fall) funnit att ett tygmärke med en streckgubbe som slänger en Davidsstjärna i en papperskorg – något Björkqvist kallar ”religionskritik” – är brottsligt. Kanske borde Björkqvist notera de uppenbara skillnaderna: det överkryssade korset betecknar motstånd mot den kristna religionen (eller kanske mot all religion), medan Davidsstjärnan betecknar den judiska folkgruppen som sådan. Det ligger därför närmast till hands att tolka den slängda Davidsstjärnan som att judar är skräp, ett påstående som sannerligen vore missaktande för gruppen judar. Den som blott vill markera motstånd mot den judiska religionen skulle kunna bära en överkryssad Torah straffritt. Till saken hör att det aktuella märket som Sniper Records säljer kallas ”Anti-Jew”, och alltså tydligt syftar på judar och inte på den judiska religionen.

Sammanfattningsvis kan sägas att yttrandefriheten inte inskränks ytterligare genom att material, som hade lett till förundersökning om det getts ut idag, leder till förundersökning när det idag sprids på en webbplats. Inte heller utgör det någon nyhet att judar inte får jämställas med skräp eller att ZOG anses syfta på judar.

Kommentarer inaktiverade för Björkqvist har fel om betydelsen av preskription, m.m.

Filed under antisemitism, Björn Björkqvist, Brott, Främlingsfientlighet, hets mot folkgrupp, Justitiekanslern, Mörkermän, Midgård, Näthat, Realisten, Sniper Records, Svenskarnas parti