Category Archives: Sebastian Karlsson

Realistendomen står fast

hovrätt

I juni förra året dömdes Realistens ansvarige utgivare Sebastian Karlsson för hets mot folkgrupp begånget genom tio uttalanden, varav nio hade anmälts av föreningen Juridikfronten i samband med Aftonbladets granskning ”Granska skiten” under vintern 2012. Det rör sig till viss del om äldre material från de ”nationella” webbtidningarna ”Info14” och ”Den svenske nationalsocialisten”, men även om nyare material som låten ”Leva som en neger” av ”Djungeltrubaduren”. Bland annat utmålades romer som parasiter och homosexuella som smitthärdar. Karlsson överklagade till Svea hovrätt, som igår meddelade sin dom.

I hovrätten hävdade Karlsson att han bara var utsedd till utgivare ”för skens skull”, bland annat eftersom han inte förevisats något material före publicering eller haft möjlighet att ens logga in på Realistens webbplats. Att så kunde vara fallet har redan konstaterats på denna blogg. Hovrätten konstaterade dock att invändningen hade framställts för sent, och borde ha framställts redan i tingsrätten, varför Karlsson var ansvarig. Hovrätten ansåg att materialet är ”ägnat att – sett till sitt innehåll och i sitt sammanhang – framförallt sprida, förespråka, uppmuntra och rättfärdiga fördomar och motvilja samt i något fall även hat grundat på tolerans mot vissa grupper, bl.a. invandrare och homosexuella”, och fastställde tingsrättens dom. Den tidigare ostraffade Karlsson dömdes till villkorlig dom och 100 dagsböter á 50 kronor.

Man kan konstatera att Aftonbladets granskning ledde till denna dom och till att vissa ”nationella” webbplatser lät läsarkommentarer bli osynliga efter en vecka. Utan överord kan man konstatera att granskningen gett resultat.

Kommentarer inaktiverade för Realistendomen står fast

Filed under Brott, hets mot folkgrupp, Realisten, Sebastian Karlsson, Svea hovrätt, Svensk nazism, Svenskarnas parti

Björkqvist briljerar i rättskunskap

Björnesmagasin

Juridikfronten har noterat att allt som oftast när rättsprocesser inleds mot ledande företrädare för den nationella rörelsen i mål som rör yttrandefrihetsbrott hets mot folkgrupp så brukar Realistens redaktör Björn Björkqvist kommentera målet. Allt som oftast är de här kommentarerna behäftade med en rad felaktigheter (Se här och här). Om det bygger på ren okunskap i ämnet eller om Björkqvist av ren ideologiska motiv väljer att feltolka processerna vet vi inte riktigt. Men det kanske i huvudsak är utslag för det förstnämnda?

För nyligen uppstod det nämligen en debatt med anledning av att Realisten begärt ut namnen på de människor som skrivit på en namninsamling mot att Svenskarnas parti (SvP) ska få annonsera i Sjöbo inför det stundande valet. I sitt e-brev till Sjöbo kommun skrev redaktör Björkqvist, när han begärde ut namnen för Realistens räkning, att ”Realisten.se har utgivarbevis [sic] och drivs av ett aktiebolag. Vi följer således svensk lagstiftning”. Björkqvist inkom med sin begäran den 9 juli. Men bara några veckor tidigare hade Realistens ansvarige utgivare Sebastian Karlsson dömts till villkorlig dom och 100 dagsböter á 50 kronor för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp (Stockholms tingsrätts dom 2014-06-30 B 5650-13).

Kontentan är således att en tidning(s medarbetare) självklart kan bryta mot svensk lagstiftning även om tidningen har utgivningsbevis (och drivs i aktiebolagsform) och personuppgiftslagen inte är tillämplig. Oavsett vad redaktör Björkqvist än anger i en skrivelse till kommunen.

Kommentarer inaktiverade för Björkqvist briljerar i rättskunskap

Filed under Björn Björkqvist, Realisten, Sebastian Karlsson, Sjöbo, Svenskarnas parti

Realistens och Svenskarnas partis bristande kunskap

För en tid sedan uppmärksammade Realisten att deras ansvarige utgivare, Sebastian Karlsson, dömts till villkorlig dom och 100 dagsböter á 50 kronor för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Bakom anmälan stod Juridikfronten. Kort därefter publicerade även Svenskarnas parti (SvP) en video med uppmaning om att stödja Karlsson. I videon framträder Stefan Jacobsson,  ordförande för Svenskarnas parti (SvP), och Björn Björkqvist, chefredaktör för Realisten. Med anledning av det vill vi i Juridikfronten bemöta en rad påståenden som Realisten framför i sin artikel och det SvP påstår i sin video.

Stefan Jacobsson påstår t.ex. i Realistens video felaktigt att Karlsson skulle gjort sig skyldig till tankebrott. Men Karlsson har gjort sig skyldig till ett yttrandefrihetsbrott. Som medborgare får man tänka vad man vill utan att det blir aktuellt någon form av repressalie från det allmänna. Tidigare fanns den s.k. tankeförbudsparagrafen i Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, men den är numera avskaffad. Det är nog det närmast vi skulle komma till ett tankeförbud.

Väljer man dock att kanalisera tankar och funderingar i form av uttalanden (i så väl tal som skrift) så kan det föranledda att det allmänna väcker åtal. Det inkluderar en rad straffbestämmelser så som högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, obehörig befattning med hemlig uppgift, vårdslöshet med hemlig uppgift, uppror, landsförräderi eller landssvek, landsskadlig vårdslöshet, ryktesspridning till fara för rikets säkerhet, uppvigling, brott mot medborgerlig frihet, olaga våldsskildring, förtal, förolämpning, olaga hot, hot mot tjänsteman, övergrepp i rättssak, spridning av barnpornografi – och hets mot folkgrupp. Merparten av de här straffbestämmelserna som ”inskränker” yttrandefriheten ställer sig Svenskarnas parti och Björkqvist säkerligen bakom. Innebär det då att Björkqvist avskyr den fria debatten och yttrandefriheten?

Visserligen har det sedan 2005 ägt rum en närmast fördubbling av antalet ärenden som föranlett JK att väcka åtal. Men ser man till antalet är uppgången blygsam, från fyra till nio åtal per år (JK 2005 och 2013, se dnr. 1524-06-12 och dnr. 1624-14-12). Med tanke på att det årligen publiceras hundratusentals artiklar och (förhandsmodererade) kommentarer i så väl trycka publikationer som på grundlagsskyddade webbplatser så kan knappast nio åtal på ett år betraktas som något särskilt stort hot mot möjligheten ge uttryck för sin åsikt via grundlagsskyddad skrift eller webbplats. Stora delar av Realistens publicistiska verksamhet kan dessutom fortgå utan att det någonsin skulle utgöra ett lagbrott. Kritik mot det nuvarande styrelseskicket, den förda regeringspolitiken och mot det mångkulturella samhället kan äga rum utan att brottsbalkens straffbestämmer om hets mot folkgrupp blir aktuell. Det går att ventilera åsikter i en rad politiska frågor med koppling till ekonomi, sysselsättning, kultur, försvarspolitik etc. utan att det är frågan om hets mot folkgrupp.

Björn Björkqvist, som nyligen fann nödvändigt att i en bokrecension påpeka att en persons "mormor var judinna".

Björn Björkqvist, chefredaktör för Realisten.

För övrigt är det intressant att Björkqvist i videon benämner Karlsson som medarbetare. Men Sebastian Karlsson har uppgivit i tingsrätten att han ”inte inblandad i den dagliga verksamheten med hemsidan och han har inte lämnat några instruktioner om verksamheten. Han tillfrågas inte om vad som ska publiceras på Realisten.se och har inte haft synpunkter på det.” (Stockholms tingsrättens dom 2014-06-30 B 5650-13, s, 8) Det förefaller mer som att Karlsson agerat ansvarig utgivare för att Björkqvist ska undslippa straffansvar. Sannerligen en vän.

När det kommer till Juridikfrontens verksamhet och Realistens påstående om att vi skulle ha som affärsidé att att ”okynnesanmäla nationalister” ska det påpekas att Juridikfrontens verksamhet bedrivs inom ramen för en ideell förening. Våra medlemmar erhåller därför inte några ekonomiska fördelar med anledning av att vi inkommer med anmälningar. När det kommer till ”okynnesanmälningar” ska påpekas att en stor mängd av de anmälningar som vi inkommit med till så väl polismyndigheterna som Justitiekanslern har inneburit att förundersökning inletts, åtal väckts och företrädare för den s.k. nationella rörelsen blivit dömda. Således är det inte frågan om att vi i Juridikfronten sysselsätter oss med okynnesanmälningar. Istället har vi valt att offentligt kritiserat andra för att syssla med det.

Kommentarer inaktiverade för Realistens och Svenskarnas partis bristande kunskap

Filed under Björn Björkqvist, Brott, Föreningen, hets mot folkgrupp, Justitiekanslern, Realisten, Sebastian Karlsson, Svenskarnas parti

Realistens utgivare dömd för hets mot folkgrupp

IMG_7976

Lekstugan SvP.

I dagarna meddelade Stockholms tingsrätt dom i ett mål mot Sebastian Karlsson, ansvarig utgivare för den av Svenskarnas parti (SvP) drivna webbplatsen Realisten  (Se B 5650-13). Bakom anmälan till Justitiekanslern (JK), som väckt åtalet, stod Juridikfronten. Det begångna brottet är yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Påföljden blev villkorlig dom och dagsböter (100 á 50 kr). Tingsrättens jury bedömde att av de tio kommentar som var föremål för åtalet så utgjorde nio hets mot folkgrupp.

Bland de nio kommentarerna återfanns missaktande skrivningar om somalier, afrikaner, romer, invandrare, och homosexuella. I kommentarerna utmålades b.la. somalier som ohyra, romer som parasiter, att svarta skulle  lukta kuk, vara lata och leva på bidrag, att invandrare skulle bekämpas med bekämpningsmedlet DDT och att homosexuella skulle vara smitthärdar.

Delar av det materialet har tidigare varit publicerat på de nationalsocialistiska webbplatserna ”Den svenske nationalsocialisten” (som fungerade som huvudorgan för Nationalsocialistisk Front)  och ”Info14”. Men återpublicerades av Realisten när Realisten övertog artikelarkivet för Den svenske nationalsocialisten och Info14. De aktuella kommentarerna förhandsmodererades av Realisten och således ankom det på JK att inleda förundersökning och väcka åtal.

Numera, till följd av Juridikfrontens verksamhet, har dock Realisten ett omodererat kommentarsfält. Således kan inte kommentarerna bli föremål för JK:s granskning och JK kan inte väcka åtal. För att undvika straffansvar i enlighet lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor (Den s.k. BBS-lagen) har Realisten valt att automatiskt radera alla inkomna kommentarer efter sju dagar.

Andra skriver:
Barometern: Uppmanade till våld mot romer – utgivaren döms
Expo: SvP:s tidning hetsade mot minoriteter – döms för hets

Kommentarer inaktiverade för Realistens utgivare dömd för hets mot folkgrupp

Filed under Brott, hets mot folkgrupp, Info14, Justitiekanslern, Nationalsocialistisk Front, Realisten, Sebastian Karlsson, Stockholms tingsrätt, Svenskarnas parti