Category Archives: Sverigedemokraterna

Juridikfronten anmäler förtroendevald sverigedemokrat för två fall av hets mot folkgrupp

Juridikfronten har i dag inkommit med en anmälan till Polismyndigheten avseende två sannolika fall av hets mot folkgrupp. De yttranden det är fråga om har förmedlats som kommentarer till artiklar på olika internetsidor. Författaren av kommentarerna förefaller vara en ledande sverigedemokrat i Norrköping. Personen i fråga är ersättare i en kommunal nämnd och sitter därutöver i Sverigedemokraterna i Norrköpings lokala styrelse.

I anslutning till ett antal artiklar på olika internetmedier har det avlagts kommentarer som uttrycker missaktning för, och förordar dödligt våld mot, muslimer. Kommentarerna finns samlade på ett konto på kommentarstjänsten Disqus. Kontot har den aktuella sverigedemokratens namn och bild. Bland annat framgår av Disqus-kontot att ett inlägg författades den 7 september 2013, där det på engelska görs gällande att ”muslimer borde skjutas” eller ”medelst andra metoder utraderas från planeten”. Den 14 juli 2013 skrevs en kommentar som uttrycker att de som firar ramadan borde ”halalslaktas”.

Enligt Juridikfrontens bedömning omfattas uttalandena av straffbestämmelsen för hets mot folkgrupp, 16 kap. 8 § brottsbalken. Juridikfronten gör också bedömningen att det misstänkta brottet är av normalgraden och därför inte preskriberat.

Juridikfronten noterar att den aktuella sverigedemokraten i ett e-brev till en tidningsredaktion verkar tillstå att det är han som har skrivit de aktuella inläggen. I sitt e-brev angav han dock att inläggen var sarkastiska. Ett uttalande skall dock bedömas utifrån det innehåll som de omedelbart förmedlar snarare än utifrån en textkritisk granskning av de exakta ordalagen (se NJA 2005 s. 805). Uttalandena framstår inte som sarkastiska vid genomläsning, utan som missaktande och hotfulla gentemot muslimer i allmänhet.

Juridikfronten har därför beslutat att anmäla inläggen, såsom två sannolika fall av hets mot folkgrupp.

Kommentarer inaktiverade för Juridikfronten anmäler förtroendevald sverigedemokrat för två fall av hets mot folkgrupp

Filed under Sverigedemokraterna

Viktig förtalsdom mot SD-bloggare fastställs av hovrätten

Innan Juridikfronten formellt bildades, blev en nuvarande medlem utsatt för förtal på en Sverigedemokrats blogg. Det påstods bl.a. att medlemmen ”åker runt och kastar sten, skriker och slåss”. Den SD-man vars namn hade angetts i blogginlägget, förnekade i Umeå tingsrätt att han skrivit det, efter att den utpekade väckt talan mot SD-mannen. Mannen sa att bloggen kunde ha blivit ”hackad” eller att någon kunde ha använt hans dator olovligen, och antydde även att den utpekade hade kopplingar till AFA (Antifascistisk Aktion), som ägnat sig åt ”hacking” tidigare. Han påstod även att hans sambo, som också skriver på bloggen, ansvarar för innehållet eftersom hon ägde domännamnet. I förhör inför rätten var SD-mannen bångstyrig och vred. Förhöret fick avbrytas för att SD-mannen blev upprörd. ”Vid några tillfällen under den muntliga förberedelsen blir [svaranden] upprörd på ett sätt som gör att tingsrätten får ta paus för att ge [svaranden] möjlighet att lugna ned sig”, står det i tingsrättens protokoll.

Umeå tingsrätt konstaterade att det faktum att inlägget undertecknades med svarandens namn (och inte med sambons) talade för att svaranden skrivit inlägget. Svaranden skrev bevisligen på den aktuella bloggen, och läsaren ”får anses kunna ta för gott” att den innehavare som undertecknar med sitt namn också skrivit ett blogginlägg. Tingsrätten fann att de ”svepande antydningarna” om kärandens koppling till AFA ”kan lämnas utan avseende i målet”, och att ”inga konkreta fakta” tyder på att någon utomstående skulle ha ”hackat” bloggen eller tagit sig in i svarandens dator. Av svaromålet och förhöret med svaranden vid tingsrätten framgick vidare att ”innehållet i det aktuella [förtalande] inlägget i vissa delar överensstämmer med [svarandens] personliga uppfattning om [käranden]”. Att SD-mannen förtalat käranden ansågs styrkt och SD-mannen dömdes att betala skadestånd till den utpekade.

SD-mannen överklagade, men fick inte prövningstillstånd. Då överklagade han igen, och Högsta domstolen gav honom prövningstillstånd i hovrätten. Hovrätten för Övre Norrland har nu, nära fyra år efter tingsrättsdomen, fastställt tingsrättens dom. Hovrätten anger att den ”delar till fullo de bedömningar tingsrätten gjort”.

Fallet är viktigt, i det att domstolarna har bedömt vad som krävts för att någon i tvistemål ska anses ha begått förtal genom en blogg. När allt talar för att en viss person har skrivit ett inlägg, kan personen uppenbarligen inte skylla på att någon annan teoretiskt sett kan ha skrivit inlägget. Detta är en förnuftig slutsats som bör vara vägledande för fortsatt rättspraxis.

Kommentarer inaktiverade för Viktig förtalsdom mot SD-bloggare fastställs av hovrätten

Filed under Brott, Föreningen, Förtal, Lögner, Mörkermän, Näthat, Nögern, Sverigedemokraterna

Rättegångsreferat: Leandersson mot Wiklander m.fl.

Stämningen var inte precis på topp när Jens Leandersson, ende regionråd för Sverigedemokraterna, och Tony Wiklander, riksdagsledamot för samma parti, den sistnämnde tillsammans med en partikamrat, på måndagseftermiddagen infunnit sig vid s.k. muntlig förberedelse i Helsingborgs tingsrätts mål nr. FT 6693-13. Leandersson hade anklagat sina partikamrater för förtal (motverkandet av vilket är Juridikfrontens egentliga kärnverksamhet) och därför krävt skadestånd, och nu skulle saken diskuteras inför domstolen.

Tony Wiklander. (C) Martin Tunström

Tony Wiklander. (C) Martin Tunström


Bakgrunden har Juridikfronten redan kort skrivit om här, och har sin upprinnelse i interna partikonflikter. I en revisionsberättelse till 2012 års distriktsårsmöte för SD:s distrikt Syd, påstod de båda svarandena, som av distriktsstyrelsen utsetts att göra en efterrevision rörande tiden då Leandersson var distriktsordförande (fram till mars 2011), att Leandersson hade örfilat sin efterträdare, vilket var Mikael Eskilandersson. Denne hade kommit till tingsrätten, åberopad av svarandena att vittna om saken, och väntade utanför (i onödan, visade det sig). Juridikfrontens ordförande Martin Tunström, samt några lokala Sverigedemokrater, närvarade som åhörare.

Inledningsvis var parternas positioner oförenliga. Leanderssons ombud anförde att svarandena genom skicka revisionsberättelsen till distriktsstyrelsen, för att den skulle göras tillgänglig för medlemmarna, hade begått förtal. Wiklander och hans medrevisor (som dock satt tyst) hävdade att allt de gjort var att såsom lekmannarevisorer göra en fullständig revision. Angående påståendet om örfilen, angav de (genom Wiklander) att påståendet redan spritts genom Expo, före revisionsberättelsen, och att de lagt ned mycket tid på att kontrollera påståendet. Man kan dock ställa sig frågande till detta, då Leandersson själv inte hade tillfrågats av svarandena. Dessutom hade Leandersson i sin stämningsansökan åberopat vittnesmål med en person som skulle ha varit närvarande vid tidpunkten då örfilen påstods ha utdelats; inte heller denne hade tillfrågats vid revisionen. Vidare noterade Leanderssons ombud att påstådda örfilar knappast har i en revisionsberättelse att göra; sådant har inte med förvaltningsuppdraget att göra, menade han. Han noterade att en revisionsberättelse enligt SD:s stadgar ”ska grunda sig på granskning av partistyrelsens och utskottens protokoll samt årsredovisningen”, inte på rykten om styrelseledamöter. Ombudet noterade även den tidsmässiga aspekten – varför togs en påstådd örfil som skulle ha ägt rum efter Leanderssons avgång överhuvudtaget upp?

Att parterna inte gladdes åt att se varandra var uppenbart. Leandersson föreföll besvärad över att möta sina belackare, och överlät förandet av talan till sitt ombud. Wiklander ville vid ett tillfälle inte ens lämna över ett papper (med länk till den nämnda Expoartikeln) till Leandersson, utan föredrog att göra det till ombudet. Även Wiklander var dock i förtalssammanhang relativt lugn och behärskad.

När parternas rättsliga position klargjorts, var frågan om parterna kunde förlikas eller om rätten skulle hålla huvudförhandling och ta upp vittnesmål och annan bevisning. Domstolen önskade få till stånd en samförståndslösning. Kanske förstod ordföranden, som föreföll mycket kompetent, att målet gällde andra värden än pengar. Rätten överlade enskilt med parterna, och då fick åhörarna vänta utanför. Vad som förekom under förlikningsöverläggningarna är förtroligt mellan rätten och parterna, och alltså ingenting Juridikfrontens ordförande fick åhöra och kan referera. Medan Leandersson och hans ombud överlade med rätten, uppstod diskussioner mellan svarandeparterna utanför rättssalen. Wiklanders medrevisor noterade hörbart, att Expos artikel från 2011 om den påstådda örfilen hade talat om ett vittne (en ”källa”), men att något sådant vittne inte fanns.

Efter överläggningarna med rätten träffade parterna en förlikning, som lästes upp inför åhörarna. Den löd som så att Tony Wiklander och hans medrevisor ”ber om ursäkt till Jens Leandersson för att de felaktigt angett att han örfilat Mikael Eskilandersson” (se Helsingborgs dagblad). Vidare förband sig parterna att inte diskutera saken med media, varför Juridikfronten inte kan ange några kommentarer från parterna i detta referat. Förlikningen togs till protokollet, Leandersson drog formellt tillbaka sitt skadeståndsanspråk, och målet avskrevs (det hela är något fel återgivet i denna Expoartikel). Parter och ombud skakade hand med varandra, och det märktes att den äldre svarande, som formellt varit huvudrevisor när revisionsberättelsen upprättades, var glad att ha fått saken ur världen; han föreföll vara ett offer för omständigheterna och inte fientligt inställd till Leandersson. Riksdagsledamoten Wiklander tycktes dock mest ha bråttom att komma därifrån efter sin formella pudel.

Det är svårt att komma till någon annan slutsats än att den påstådda örfilen var ett fantasifoster, och oavsett hur det låg till med den saken hade den knappast i den aktuella revisionsberättelsen att göra. Juridikfronten påminner sig att Högsta förvaltningsrätten år 1999 upphävde Borgholms kommunfullmäktiges beslut att inte bevilja en kontroversiell politiker ansvarsfrihet för år 1996. Politikern hade slagit kommunens ”nådiga lunta” i huvudet på kommunalrådet och dömts för ringa misshandel, något som dock knappast hade med hans förvaltande uppgift att göra. Se referatet här, och denna artikel.

Sverigedemokraterna bör fråga sig hur lämpligt det är att en riksdagsledamot sprider illvilliga – och av allt att döma inte särdeles välgrundade – rykten om partikamrater, i partidokument och på annat sätt. Räcker det inte med att tre SD-riksdagsledamöter ansetts ansvariga för förtalsbrott?

Kommentarer inaktiverade för Rättegångsreferat: Leandersson mot Wiklander m.fl.

Filed under Förtal, Lögner, Sverigedemokraterna

Juridikfronten polisanmäler uttalanden som omfattats av Expressens avslöjande

Juridikfronten har idag polisanmält flera av de uttalanden som Expressen har avslöjat att förtroendevalda för Sverigedemokraterna har publicerat som läsarkommentarer på nögersajter, och gjort gällande att uttalandena kan antas utgöra hets mot folkgrupp. I och med att de utpekade personerna i vissa fall nekar till att de skrivit de kommentarer Expressen anger kan kopplas ihop med deras e-postadresser, kommer vi inte här att ange personernas namn eller vilka uttalanden vi har anmält. Sägas kan dock att det gäller påståenden om bl.a. romer. Läs mer i Expo.

Kommentarer inaktiverade för Juridikfronten polisanmäler uttalanden som omfattats av Expressens avslöjande

Filed under Brott, Expressen, hets mot folkgrupp, Mörkermän, Näthat, Nögern, Sverigedemokraterna

Förundersökning mot Thoralf Alfsson (SD) läggs ned

En chefsåklagare vid riksenheten för polismål har idag beslutat att lägga ned förundersökningen om hets mot folkgrupp, som gällde ett inlägg om somalier, på den Sverigedemokratiske riksdagsmannen Thoralf Alfssons blogg. Läs beslutet här.

Juridikfrontens syfte (som alltså kan anses politiskt men inte partipolitiskt) är att tillse att legitima rättsliga processer inleds mot företrädare för nationalistiska och högerpopulistiska partier och organisationer, i syfte att belysa och motverka dessas brottsliga och eljest klandervärda gärningar. I det nu aktuella fallet fann en överåklagare fog för vår anmälan, och även chefsåklagaren som lade ned förundersökningen ansåg att Alfssons uttalanden var missaktande. Det fanns därmed god grund såväl för vår anmälan som för vår begäran om överprövning, och en legitim rättslig process har nu företagits. Se vidare vårt pressmeddelande, i Nyheter24.

Juridikfronten vill även beklaga att så många människor inom nögern inte förstår vad en rättshaverist är. Juridikfronten hävdar inte någon rätt när vi anmäler misstänkta brott. Vilken rätt skulle det vara?

UPPDATERING 2013-12-04: ”Hur många vänsterbloggare har juridikfronten anmält där det kan misstänkas att överträdelser skett? Utan att jag kontrollerat det kan jag med stor säkerhet säga ingen.” skriver Thoralf Alfsson på sin blogg. Det är rätt gissat. Juridikfronten har nämligen inte som syfte att anmäla några vänsterbloggare. Det måste vara väldigt svårt att läsa innantill för somliga, som kritiserar Juridikfronten för att föreningens syfte inte är känt för dem eller inte faller dem på läppen. Dessutom kan det misstänkas att vänsterbloggare inte särdeles ofta ägnar sig åt hets mot folkgrupp. Om någon finner möjligt brottsliga uttalanden på vänsterbloggares bloggar, står det vederbörande naturligtvis fritt att själv inkomma med en anmälan till lämplig instans. Juridikfronten kommer emellertid inte att göra det. Alfsson menar vidare att föreningens syfte är ”att med hjälp av lagen tysta/skrämma personer som vågar yttra obekväma sanningar om dagens stora samhällsproblem genom att göra polisanmälningar”. Menar Sverigedemokraten Thoralf Alfsson att nazistiska Svenska Motståndsrörelsen och Svenskarnas Parti, som Juridikfronten också har anmält, vågar yttra obekväma sanningar?

Kommentarer inaktiverade för Förundersökning mot Thoralf Alfsson (SD) läggs ned

Filed under Föreningen, Mörkermän, Nögern, Sverigedemokraterna

Kent Ekeroths gnäll och ansvarslösa hållning

Idag har Kent Ekeroth, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, fått publicerat ett svar till redovisningskonsulten Borzoo Tavakoli, som tidigare skrivit ett öppet brev till Ekeroth, i Dagens Nyheter.

När det gäller Juridikfrontens anmälan mot Ekeroth, om brott mot BBS-lagen, slår Ekeroth ifrån sig. Han skriver: ”Du har talat om att det var en artikel om kommentarer på min blogg som fick dig att skriva detta brev. Anonyma kommentarer jag varken godkänt eller ens läst. Förkastliga kommentarer som jag på intet vis står bakom. Att bygga upp en hel artikel kring guilt by association är inte imponerande. Du går till och med så långt att du skriver att jag ”placerade” kommentarerna trots att de är omodererade. Du säger att jag finns i ”polisregister” för att politiska motståndare i stället för att debattera väljer att anmäla mig hos polisen.

Först och främst undrar Juridikfronten hur vi ska kunna ”debattera” bort brott på Internet eller i övrigt. Hur ”debatterar” man bort det faktum att Ekeroth inte tagit bort förkastliga kommentarer, under lång tid? Eller vad är det som enligt Ekeroth bör debatteras – huruvida muslimer är djur och pedofiler? Vi är inte en debattorganisation, utan en organisation som ser till att legitima rättsliga processer inleds mot företrädare för ”den nationella rörelsen”.

Enligt BBS-lagen ska bloggare med kommentarfält ”ha sådan uppsikt över tjänsten som skäligen kan krävas med hänsyn till omfattningen och inriktningen av verksamheten”. Ekeroth är en av Sveriges lagstiftare, så han måste naturligtvis ha koll på hur man finner lagars förarbeten. I förarbetena till den aktuella bestämmelsen står:

Det kan t.ex. inte krävas att tillhandahållaren ständigt aktivt kontrollerar varje enskilt meddelande som sänts till tjänsten. Däremot bör någon form av återkommande kontroll krävas. Det kan inte anses förenligt med uppsiktsplikten att tjänsten är utan innehållskontroll under längre tid. Tillhandahållaren bör därför regelbundet gå igenom innehållet i den elektroniska anslagstavlan. Vad som är ett rimligt tidsintervall får avgöras från fall till fall och främst med hänsyn till hur många som regelmässigt kopplar upp sig mot tjänsten. Detta innebär i normalfallet att kravet bör sättas högre för tjänster som erbjuds yrkesmässigt än för tjänster som bedrivs av privatpersoner och som typiskt sett är mindre frekvent besökta. Ett riktmärke bör dock vara att i inget av fallen bör en tjänst kunna lämnas utan tillsyn under längre tid än en vecka.” (prop. 1997/98:15, s 15)

Kent Ekeroth har alltså haft en plikt enligt lag att kontrollera innehållet i sitt kommentarfält, i vart fall en gång i veckan. Denna plikt är är knuten till en skyldighet att ”ta bort” eller ”på annat sätt förhindra vidare spridning” av vissa meddelanden – bl.a. meddelanden som uppenbart utgör hets mot folkgrupp. Regeln har av en chefsåklagare tolkats som att ”borttagande bör ske inom en vecka”.

Kent Ekeroth medger att kommentarerna som funnits på hans blogg är förkastliga. Juridikfronten anser att de flesta av de över 30 anmälda kommentarerna uppenbart utgjort hets mot folkgrupp. Muslimer kallas djur och pedofiler, och det sägs att de ”bör utplånas ur vår svenska fauna”. Flyktingar kallas slödder och parasiter. 95 % – 99 % av alla invandrare som kommer hit sägs vara onödiga parasiter. I upprörda inlägg sägs att ”dessa satans muhammedaner, negrer och utlänningar” (stavning rättad) ska ”tystas och sparkas ned” och inte tillåtas tala i tv-program. Än värre är påståenden som ”Alla muslimer måste dö” och ”en bra Muhammedan är en död Muhammedan”. Och detta är inte allt som spritts i Ekeroths kommentarfält.

De anmälda kommentarerna har skrivits mellan mars 2009 och maj 2013 och har alltså i vissa fall legat kvar i flera år, tills Ekeroth tog bort nästan hela sin blogg i september i år. Under våren 2011, när flera grova kommentarer skrevs, modererade Ekeroth vissa av sina kommentarer, enligt egen utsago. Indikationer finns på att han modererade alla kommentarer under perioden, även om detta inte är något som föreningen påstår eller påstod i sin anmälan. Menar Ekeroth på allvar att han inte bär något ansvar för det förakt som spritts genom hans kommentarfält, trots lagen?

Muslimfientlig kommentar som Kent Ekeroth svårligen kunnat missa.

Muslimfientlig kommentar som Kent Ekeroth svårligen kunnat missa. Juridikfronten tar givetvis avstånd från innehållet.

Ekeroth påstår nu att han inte har läst de förkastliga kommentarerna. I vissa fall har han dock svarat på kommentarer på samma sidor, som kommit efter de förkastliga kommentarerna. Har han då ”missat” att läsa just dessa, fast han läst och besvarat de senare? Många av kommentarerna är dessutom skrivna av samma användare, som gång på gång använder samma grova retorik. Hur kunde Kent Ekeroth missa detta, och underlåta att stänga av dessa uppenbara problemanvändare från sitt kommentarfält?

Som synes är Kent Ekeroths skuld inte någon ”guilt by association”, utan reell, juridisk och moralisk.

Kommentarer inaktiverade för Kent Ekeroths gnäll och ansvarslösa hållning

Filed under BBS-lagen, Brott, Dagens nyheter, Främlingsfientlighet, hets mot folkgrupp, Mörkermän, Näthat, Nögern, Sverigedemokraterna

Juridikfronten anmäler Thoralf Alfsson för misstänkt hets mot folkgrupp – igen

En överåklagare har nyligen ansett att en skrivning på den Sverigedemokratiske riksdagsledamoten Thoralf Alfssons blogg kan antas utgöra hets mot folkgrupp (Lyssna på en intervju med åklagaren här!). Alfsson har tidigare förklarats skyldig till förtal av en meningsmotståndare, och underlåtit att ta bort tveksamma kommentarer från sin blogg.

Nu har föreningen Juridikfronten ånyo anmält Alfsson. Den 9 november skrev denne på sin blogg att ”invandrare och vänsteranhängare” är ”väldigt våldsbenägna” enligt hans erfarenhet. Han angav även att ”invandrare uppträder rasistiskt och som antidemokrater”. Juridikfronten menar att uttalandena är alltför generaliserande och missaktande för gruppen invandrare, och har därför sänt en anmälan till Kalmarpolisen om misstänkt hets mot folkgrupp. Huruvida Alfsson kan lagföras för dessa skrivningar, återstår således att se.

Tack till ”Inte rasist, men…”, som uppmärksammat Alfssons skrivningar.

Kommentarer inaktiverade för Juridikfronten anmäler Thoralf Alfsson för misstänkt hets mot folkgrupp – igen

Filed under Brott, Föreningen, Främlingsfientlighet, hets mot folkgrupp, Mörkermän, Näthat, Nögern, Sverigedemokraterna