Category Archives: Uncategorized

Givande möte mellan Juridikfronten och Stockholmspolisens hatbrottsenhet

Att upprätthålla en god dialog med myndigheter är av stor betydelse för Juridikfrontens arbete. Tidigare i juli i år var Juridikfronten därför på ett möte med Stockholmspolisens enhet mot hatbrott.

De båda sidorna utbytte erfarenheter och mötet förflöt under god stämning. Juridikfronten fick bekräftat att föreningens idoga arbete, med utförliga rättsliga motiveringar till varje anmälan, har stor betydelse för vilka fall som leder till fällande dom.

Juridikfronten är å sin sida positiv till Stockholmspolisens arbete, som alltid bedrivs professionellt. Tyvärr kan inte samma omdöme ges om alla av landets övriga polisregioner.

Det var därför nedslående att det framkom under mötet att det inte bara är de lokala polisstationerna som kan vara bromsklossarna i systemet, utan att detta även gäller åklagarväsendet. Det förefaller finnas en överdriven passivitet och en betydande okunskap hos åklagarna om brottet hets mot folkgrupp.

Desto större är därför skälet för Juridikfronten att fortsätta den juridiska kampen mot de nationella rörelserna.

Sthlmpolisen

En JF-medlem tillsammans med en av poliserna från hatbrottsenheten

Kommentarer inaktiverade för Givande möte mellan Juridikfronten och Stockholmspolisens hatbrottsenhet

Filed under Uncategorized

Åtal att vänta för förgrundsfigur inom den nazistiska musikscenen

I april inkom Juridikfronten med en anmälan mot Henrik Fjäll för ett fall av hets mot folkgrupp. Fjäll är tidigare dömd för hets mot folkgrupp i egenskap av ansvarig utgivare för det nynazistiska skivbolaget Sniper Records – även det till följd av en anmälan från Juridikfronten.

Den nya anmälan avsåg en bild Fjäll hade laddat upp på sin personliga sida på Facebook där han sågs posera i en t-shirt med texten ”DÖD ÅT ZOG!”. ZOG är en förkortning för ”Zionist Occupation Government” och syftar på en konspirationsteori som i korthet går ut på att judar i det dolda kontrollerar en stor del av världens regeringar, myndigheter och institutioner.

Olika varianter av nämnda uttryck har i rättspraxis tidigare ansetts utgöra hets mot folkgrupp med hänvisning till att det ger ”inte endast uttryck för missaktning mot judar, utan måste också anses innefatta ett hot mot denna grupp”.
(se Svea Hovrätts dom 2004-03-22 i mål nr. B 3884-03 med bilaga A. Se även Göta Hovrätts dom 2015-02-27 i mål nr. B 2127-14 samt Göteborgs tingsrätts dom 2015-05-22 i mål nr. B 3829-14)

Förundersökningen i ärendet lades initialt ner, men återupptogs efter att Juridikfronten begärt en överprövning av beslutet.

Den 21 juni inkom sedermera Åklagarkammaren i Gävle med en stämningsansökan till Hudiksvalls tingsrätt mot Fjäll där det yrkas på ansvar för hets mot folkgrupp. Huvudförhandling i målet är nu utsatt till sjätte september.

Kommentarer inaktiverade för Åtal att vänta för förgrundsfigur inom den nazistiska musikscenen

Filed under Uncategorized

Justitiekanslern ”varnar” nationalistiska radiokanaler

I mars anmälde föreningen Juridikfronten tre webbradiokanaler, nazistiska Radio Regeringen och högerpopulistiska ”Ingrid och Conrad” och Radio Länsman (även kallat RLM Poddradio och Radio Realism), till Justitiekanslern (JK). Enligt yttrandefrihetsgrundlagen skall ett direktsänt radioprogram ha en utgivare. Detta gäller även webbradiosändningar. Utgivaren ska anmälas till Myndighten för press, radio och tv. Dessa skyldigheter är straffsanktionerade. De tre webbradiokanalerna bedriver direktsändningar men har inte någon anmäld utgivare.

Justitiekanslern beslutade den 13 juni att inte inleda förundersökning. JK konstaterade att det i samtliga tre fall finns ”anledning att anta att brott mot skyldigheten att såväl utse som anmäla utgivare har begåtts”. JK fann dock att förundersökning inte skulle inledas, eftersom någon annan påföljd än böter inte skulle komma ifråga och ett beslut om att underlåta att inleda förundersökning inte åsidosätter ”något väsentligt allmänt eller enskilt intresse”.

Det är dock inte fritt fram att fortsätta sända direktsänd webbradio utan att utse utgivare. JK beaktade nämligen i beslutet att ”den som är skyldig att utse och anmäla utgivare i särskild ordning kommer att underrättas om sina skyldigheter enligt den nämnda regleringen”. Samma dag skickade JK ut underrättelser till Ingrid Carlqvist, ”Conrad”, Radio Realism och Elin Reinhardt (Radio Regeringen). Underrättelserna avslutas med orden: ”Genom denna skrivelse informeras Ni om den straffsanktion som finns om man inte uppfyller skyldigheten att utse och anmäla utgivare”.

Kommentarer inaktiverade för Justitiekanslern ”varnar” nationalistiska radiokanaler

Filed under Uncategorized

Åtal mot Nordfronts nye utgivare

Juridikfrontens verksamhet har åter burit frukt. Den 30 maj inkom nämligen Justitiekanslern (JK), genom kammaråklagare Jonas Lövstram vid Nationella åklagaravdelningen, med en stämningsansökan till Örebro tingsrätt rörande ansvarsyrkande för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Bakgrunden till åtalet är en anmälan som Juridikfronten inkommit till JK som rör artikel på den nationalsocialistiska webbplatsen Nordfront som anses hylla Adolf Hitler. Artikeln publicerade år 2009 först på Svenska motståndsrörelsens (SMR) webbplats Patriot.nu, men har återpublicerats på Nordiska Motståndsrörelsens webbplats Nordfront.se. JK vill mena att artikeln i vart fall har funnits på Nordfront mellan den 5 december 2016 och 28 april 2017. Den som åtalet väckts mot är Borlängebon Emanuel Lärkestål till följd av att han på Nordfront anges vara ansvarig utgivare för webbplatsen.  Till skrivningarna som JK lyfter fram i sin stämningsansökan hör bland annat yttranden som att att ”idag är det 120 år sedan vår ras främste man, Adolf Hitler, föddes.” och ”[G]enom sin livsgärning gjorde Adolf Hitler sig förtjänt av att hyllas och minnas.” Yttranden i artikeln anses av JK uttrycka missaktning mot folkgruppen judar. Det är inte heller första gången som hyllningsartiklar på Nordfront blivit föremål för de rättsvårdande myndigheterna. Generella hyllningar av Adolf Hitler anses numera av domstol utgöra hets mot folkgrupp mot judar då Hitler betraktas som intimt förknippad med förintelsen (Örebro tingsrätts dom den 2 december i mål nr B 2614-15). Förhör ska enligt stämningsansökan ha hållits med Lärkestål, men Nordfront har inte valt att kommentera det hela.

Lärkestål blir, om han fälls, den fjärde utgivaren av Motståndsrörelsens webbplats som döms för hyllning av Adolf Hitler.

Kommentarer inaktiverade för Åtal mot Nordfronts nye utgivare

Filed under Uncategorized

Förundersökning mot Nordfront

Som bekant övervakar Juridikfronten regelbundet Nordiska Motståndsrörelsens hemsida Nordfront. Enligt fast rättspraxis är det förbjudet i Sverige med offentliga hyllningar av mellankrigstidens tyska nazism. Nazism anses av det svenska rättssamhället vara så starkt förknippat med rashat mot andra folkgrupper än den ”nordiska”, i synnerhet den judiska gruppen, att sådana hyllningar betraktas som hets mot folkgrupp.
Hitlers födelsedag den 20 april blir således varje år en hektisk arbetsdag för Juridikfronten. Även i år har arbetet – tyvärr – gett resultat. Nordfront publicerade den 22 april en artikel med rubriken ”Firande av Adolf Hitler, Näste 3”, där bland annat följande yttrades:
”Torsdagen den 20/4 samlades organisationskamrater från Näste 3 för att fira Adolf Hitlers födelsedag, Europas genom tiderna absolut störste ledare och titan.”
Artikeln anmäldes av Juridikfronten till Justitiekanslern (Nordfront är en webbplats med utgivningsbevis och ansvarig utgivare, vilket gör JK till behörig åklagare). JK meddelar nu att man initialt delar Juridikfrontens bedömning att artikelns innehåll är brottsligt och en förundersökning har därför inletts.

Kommentarer inaktiverade för Förundersökning mot Nordfront

Filed under Uncategorized

Angående anmälan av nationalsocialisten Vera Oredsson

Juridikfrontens ordförande Robin Enander kommenterade i går, i Sveriges Radio P4, den brottsanmälan mot nazisten Vera Oredsson som lämnats till Polismyndigheten av en organisation i Dalarna. Inslaget går att lyssna på här.

Oredsson påstås ha höjt armen i en så kallad hitlerhälsning under Nordiska motståndsrörelsens (NMR) aktiviteter i Borlänge på första maj i år.

Åtbörder som syftar till att hylla Adolf Hitler och Nazityskland omfattas av straffbudet för hets mot folkgrupp (HMF). Under 90-talet var de gärningar som oftast föranledde straffansvar för HMF just ”sieg heil”-rop och hitlerhälsningar av det slag som Oredsson påstås ha gjort sig skyldig till (se BRÅ rapport 2001:7 Hets mot folkgrupp)

Huruvida Oredsson åtalas och slutligen döms för det påstådda brottet är således främst en fråga om det kan bevisas att hon gjort en hitlerhälsning vid det aktuella tillfället.

Under intervjun med Robin Enander i går ställdes en fråga om huruvida det finns risker med att anmäla brottslighet som begås av nazister. Juridikfronten vill i detta avseende understryka att det alltid är viktigt att våga anmäla och vittna om brott, samt att lagen skyddar den som gör det. Detta skydd uppställs bland annat genom att det föreskrivs straff för den som hotar en anmälare eller ett vittne (övergrepp i rättssak).

 

Vad gäller de uppmaningar, som har förekommit, till att massanmäla det påstådda brottet av Oredsson har vi följande att säga. Att inkomma med organiserade massanmälningar har sannolikt direkt motsatt effekt till vad det är man söker uppnå med ett sådant förfarande. Vid massanmälningar måste polisen hantera och diarieföra varje enskild anmälan, vilket tar personella resurser i anspråk som annars hade kunnat fokuseras på utredningsåtgärder. Rättsväsendet är dessutom ingen politisk instans som kan låta sig påverkas av opinionen, utan får endast agera utifrån gällande lag och rätt. Åklagaren är skyldig att åtala om det är antagligt att åtalet kan leda till en fällande dom – alltså om bevisningen är tillräckligt stark. Den gränsen påverkas inte av massanmälningar. Åklagaren begår tjänstefel om hen låter sig påverkas av politiska påtryckningar.
Om man vill att ett påstått brott ska prövas ordentligt är det således mycket mer effektivt att försöka säkerställa bevisning och inkomma med denna till polismyndigheten. Det finns exempelvis kanske vittnen till händelsen som ännu inte har trätt fram.

 

Kommentarer inaktiverade för Angående anmälan av nationalsocialisten Vera Oredsson

Filed under Uncategorized

Förvirrade uppgifter om Juridikfronten i naziradio, m.m.

I senaste ”Radio Nordfront” (15 november) kallar nazisten Pär Öberg Juridikfronten för ”ett gäng mobbade socialdemokrater” som ”missbrukar vårt rättssystem”. Öberg har blivit åtalad för hets mot folkgrupp efter en anmälan av föreningen, och ondgör sig därför över den.

Öberg påstår att Juridikfronten ”själva lagt ut hets mot folkgrupp-kommentarer på en sida och sedan anmält det” och att detta uppdagats genom att ”de” (oklart vilka) ”kunde visa att det var deras [Juridikfrontens] IP-adress”. Juridikfronten ska sedan ha undgått påföljd eftersom föreningen snabbt erkände sitt brottsliga tilltag. En annan variant av historien, som Öberg berättade i Falu tingsrätt den 12 november, är att Juridikfronten ”åkt dit” för förfarandet.

Hela den historia som Öberg berättar om oss är självfallet fabricerat nonsens. Det påminner dock om det som nazisajten Nordfront har skrivit i artikeln ”Nordfront granskar Juridikfronten”, från 2013. Denna artikel handlar om en person som redan vid Nordfronts ”granskning” sedan länge inte längre var medlem i Juridikfronten. Det den f.d. medlemmen hade gjort var dessutom inte att skriva hets mot folkgrupp, utan att få en journalist att på sin blogg publicera ärekränkande omdömen om den f.d. medlemmen. Den f.d. medlemmen hade sedan gått till domstol och krävt journalisten på skadestånd. Processen avstyrdes dock genom att två medlemmar i Juridikfronten, bl.a. dåvarande ordförande, avslöjade för journalisten och för domstolen att den f.d. medlemmen själv skrivit det ärekränkande inlägget. Den f.d. medlemmen slapp påföljd för sitt tilltag, eftersom han, på anmodan av medlemmarna i Juridikfronten, ”återkallat talan kort tid efter att målet kom in till tingsrätten och utan att stämning har utfärdats” (se Attunda tingsrätts protokoll 2013-03-08 i mål nr. FT 1650-13, och även aktbilagorna 8 och 22).

Pär Öberg har alltså förvrängt Juridikfrontens uppdagande av ett fult rättegångsmissbruk i Attunda tingsrätt till att föreningen spritt hets mot folkgrupp och blivit avslöjade. Denna lumpna osanning har han alltså spritt både i domstol och i ”Radio Nordfront”. Hans ”research” är förbluffande usel. Den som läser detta inlägg får gärna försöka leda det Öberg påstått i bevis; vi försäkrar att det inte är möjligt. Det är inte särdeles förvånande att man i ”Radio Nordfront” även påstår att Juridikfronten utövat ”entrism” och tagit över delar av nykterhetsrörelsen, för att leva av den. Det stämmer visserligen att tre av fyra ledamöter i Juridikfrontens styrelse har varit eller är medlemmar i nykterhetsrörelsen, men ingen har – eller har haft – någon arvoderad post eller något tyngre förtroendeuppdrag. Inte heller har frågor om hets mot folkgrupp eller dylikt drivits av föreningens medlemmar inom nykterhetsrörelsen.

Öberg och övriga medverkande i ”Radio Nordfront” antyder att en ”korrupt åklagare” och ”politiskt tillsatta nämndemän” fått Svenska Motståndsrörelsens ledare fällda för hets mot folkgrupp. I själva verkat har första instans oftast inte haft några nämndemän, i och med att det oftast rört sig om tryckfrihetsmål. Flera mål har även prövats av hovrätterna, utan politiskt tillsatta ledamöter. Det är således juridiken som fått SMR:arna fällda, och inte politik.

I ”Radio Nordfront” tramsas det även om det åtalade uttrycket ”Död åt ZOG”. Man likställer uttrycket med kritik mot bolsjevism och det israeliska Likudpartiet, och menar att sistnämnda kritik även skulle kunna vara åtalbar som hets mot folkgrupp. Det föresvävar inte radiopratarna att rättssystemet givetvis gör skillnad på ett slagord om död, riktat – om än delvis indirekt – mot den judiska folkgruppen, och kritik mot politiska organisationer och rörelser. Inte heller är det vare sig språkligt eller juridiskt rimligt att, som Öberg, jämställa ”Död åt ZOG” med ”påtalande av en sionistisk konspiration mot vårt folk”.

Juridikfronten misstänker att åtalet mot Pär Öberg kommer att ogillas, på samma grund som det tidigare åtalet mot Pär Sjögren, ”nästeschefen” som skyllde på Mållgan. ”Bortom varje rimligt tvivel” är ett högt ställt beviskrav, och utan att ens ha försökt säkra några tekniska bevis kanske åklagaren inte anses ha nått upp till detta beviskrav. Om Pär Öbergs redogörelse för åklagarens argument under huvudförhandlingen innehåller några korn av sanning, är argumentationen för svag. Man kan inte dömas för hets mot folkgrupp genom underlåtelse att ta bort hets (se rättsfallet NJA 2007 s. 805). Med detta sagt avbidar föreningen tingsrättens dom.

Kommentarer inaktiverade för Förvirrade uppgifter om Juridikfronten i naziradio, m.m.

Filed under Uncategorized