Tag Archives: Justitiekanslern

Inget sista åtal mot Realisten

Det numera nedlagda extremnationalistpartiet Svenskarnas partis webbtidning Realisten, blev i april i år föremål för förundersökning om hets mot folkgrupp. Nu har Justitiekanslern (JK) lagt ned förundersökningen, eftersom det kunnat antas att JK skulle meddela åtalsunderlåtelse mot den ansvarige utgivaren för Realisten, som i februari i år dömdes för hets mot folkgrupp. Rättegångsbalkens bestämmelse om åtalsunderlåtelse innebär att en åklagare kan låta bli att åtala för ett nytt brott, om den misstänkte redan har dömts för brott och det inte krävs någon mer påföljd för det nya brottet. ”Det finns alltjämt grund för antagandet att yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp har begåtts. Vid en sammantagen bedömning finner dock Justitiekanslern skäl att, med stöd av de nämnda bestämmelserna i rättegångsbalken, lägga ner förundersökningen.” skriver JK. Att den formellt ansvarige utgivaren själv hävdat att han inte i realiteten haft möjlighet att kontrollera Realistens innehåll – något som förefaller sannolikt – verkar JK ha struntat i.
Genom JK:s beslut avslutades den sista rättegången som har med Svenskarnas parti att göra.

Kommentarer inaktiverade för Inget sista åtal mot Realisten

Filed under Uncategorized

Sniper records återigen föremål för förundersökning

Återigen har det nationalsocialistiska skivbolaget Sniper Records hamnat i fokus för Justitiekanslern (JK) verksamhet. I måndags beslutade nämligen JK, till följd av en anmälan från Juridikfronten (JF), att inleda förundersökning med anledning av misstanke om yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp på skivbolagets webbplats (se JK:s beslut 2015 -06- 30 i ärende 3317-15-31). JK har uppdragit åt kammaråklagare Fredrik Ingblad, vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm, att ombesörja att förundersökning genomförs.

Det här är andra gången Sniper Records blir föremål för rättsväsendet till följd av Juridikfrontens arbete. Förra gången resulterade JF:s anmälan till förundersökning, åtal och fällande dom. Gävle tingsrätt fastställde påföljden till villkorlig dom och hundra dagsböter för hets mot folkgrupp (se Gävle tingsrätts dom den 2015-06-18 i mål nr B 1629-14).

Till grund för måndagens beslutet att inleda förundersökning ligger en anmälan från föreningen. Anmälan avser sex bilder på ett antal produkter som Sniper Records saluför på sin webbplats. Två av dem gäller bilder på halsband som föreställer en svastika eller ett hjulkors respektive två triskeloner och två andra bilder avser vykort som återger svastikor. De sista bilderna gäller omslagsbilder till tre CD-skivor. De tre skivomslagen innehåller olika utformade hakkors och varghakar. Anmälan avsåg också de på webbplatsen återgivna låttitlarna ”Jew We Hate You”, ”Hitler was Right” och ”01 Nigger Get Back to Africa”.

I samband med att JK besökte webbplatsen för Sniper Records konstaterade myndigheten att ytterligare material kunde ifrågasättas innefatta hets mot folkgrupp. Även det materialet avsåg titellåtar och bilder på vykort och skivomslag innehållandes hela eller delar av hakkors.

JK konstaterar i sitt beslut om att inleda förundersökning att spridandet av nationalsocialistiska symboler kan innefatta yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp och att hakkorset/svastikan, hjulkorset, varghaken och triskelonen är ”symboler som alla har en tydlig koppling till tredje riket och dess idéer om rasöverlägsenhet och rashat”.

Kommentarer inaktiverade för Sniper records återigen föremål för förundersökning

Filed under antisemitism, Brott, Gävle tingsrätt, hets mot folkgrupp, Justitiekanslern, Sniper Records

Hetsdomar mot Nordfronts utgivare står fast

Örebro tingsrätt dömde under förra året, efter åtal av Justitiekanslern, två gånger Fredrik Vejdeland, utgivare för nazisajten Nordfront, för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Andra gången dömdes han även för yttrandefrihetsbrottet uppvigling. Det ena målet gällde två fall av hets mot folkgrupp, och i det andra dömdes Vejdeland för att, med tingsrättens ord, ”under en tid av minst ett år i varje fall, i två fall ha begått yttrandefrihetsbrottet uppvigling och i tjugofem fall begått yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp, ej ringa brott”. En del av de åtalade gärningarna var så grova att Vejdeland inte ens förnekade att det rörde sig om hets mot folkgrupp.

Juridikfronten, gjort anmälningarna mot Nordfront till Justitiekanslern, har följt rättegångarna noga, och även lämnat s.k. amicus briefs till domstolarna, med synpunkter på det som Vejdeland har anfört.

Göta hovrätt delar, i en dom som meddelades idag, tingsrättens bedömningar i frågan om ansvar, och fastställde straffet för de totalt 29 brotten till fyra månaders fängelse.

Här följer en del av Juridikfrontens amicus brief till Göta hovrätt, som skickats av föreningens ordförande Martin Tunström:

I målet Justitiekanslern mot Nordfronts ansvarige utgivare Fredrik Vejdeland, vilket snart skall avgöras, vill Juridikfronten komma med några påpekanden. Vejdeland har försvarat sin rätt att hylla nationalsocialismen, som är den ideologi han bekänner sig till. Det är emellertid inte på grund av sin bekännelse han har åtalats, något som måste understrykas.

Reservationslösa hyllningar av Nazitysklands ledare Adolf Hitler är sådana att de för de flesta människor i detta land skulle uppfattas som hyllningar av en antisemitisk folkmordspolitik. Huruvida Fredrik Vejdeland har avsett en sådan reaktion hos läsaren är egalt, i och med att uttalanden om Hitler likväl är ägnade att uttrycka missaktning mot ickenordiska folkgrupper (jfr NJA 1996 s. 577 och hovrättens för Övre Norrland dom 1997-01-28 i mål nr. B 118/96, där de åtalade angett sig inte vara rasister). Uttalandena får även anses ägnade att sporra nationalsocialister i deras rashat. Om Vejeland avsett att hylla vissa aspekter av Adolf Hitlers styre hade detta kunnat uttryckas på ett annat sätt (jfr SvJT 1942 ref. s. 83, om förargelseväckande beteende). Uttalandet ”Leve nationalsocialismen!” har här avgetts på ett liknande sätt, och får uppfattas som ett slagord liktydigt med ”Sieg heil” eller ”Heil Hitler” (se härom hovrättens för Övre Norrland nyssnämnda dom och RH 1997:53).

Angående begreppet ZOG kan följande sägas. ZOG är inte fullständigt synonymt med judenheten. I SOU 2000:88 s 48 anges: ”Inom ZOG-ideologin används ett sorts dubbelt rasbegrepp. ZOG innefattar således inte bara judar, utan även massmedier, polisen, övriga rättsväsendet, byråkratin, de intellektuella, m.fl. som uppfattas som ‘ZOG-lakejer’ eller rasförrädare. ZOG är således i princip synonymt med det existerande samhället.” Det sistnämnda påståendet är något oegentligt, och det kan konstateras att ZOG inbegriper tankar om ”om en judisk konspiration och ett judiskt inflytande som anses hota den vita rasen, en judisk ockupationsregering – ZOG” (Ds 2014:4, s 33). I praxis finns det exempel på att uttalanden om ”sionister” har ansetts utgöra uttalanden om judar (se RH 1991:20), och även uttalandet ”Death to ZOG” har ansetts utgöra hets mot folkgrupp (Svea hovrätts dom 2004-03-22 i mål nr. B 3884-03). I detta mål har ”Död åt ZOG” använts tillsammans med andra nationalsocialistiska tillrop, och måste ses som ett slagord liktydigt med de ovannämnda.

Kommentarer inaktiverade för Hetsdomar mot Nordfronts utgivare står fast

Filed under antisemitism, hets mot folkgrupp, Kriminella, Näthat, Nordfront

Richard Langéen förvränger sanningen: Varning för mångkultur är inte brottslig

Den nationella rörelsens juridiska elit

Den nationella rörelsens juridiska elit.

Om Richard Langéens påståenden om nazismen som en judisk skapelse, se detta.

Att trycka upp ett klistermärke med texten ”Varning för mångkultur” är hets mot folkgrupp och kan leda till fängeslestraff [sic] på två år. Det säger Justitiekanslern om klistermärken som satts upp av Nordiska nationalsocialister på Parkskolan i Mönsterås” skriver den 22 januari Nationell.nu:s Richard Langéen (jfr Avpixlat), som även kallar krigshetsaren och diktatorn Adolf Hitler för ”världshistoriens mest storartade och godhjärtade människa”. Om Sveriges statsminister framför Langéen: ”Fredrik Reinfeldt är själv neger och härstammar från en svart människoätande loppcirkusaktör”.

De sistnämnda påståendena lämnar vi för tillfället därhän. Det förstnämnda bör dock kommenteras. Har Justitiekanslern (JK) verkligen framfört att det kan ge två års fängelse att i tryckt skrift varna för mångkulturen?

Svaret är: naturligtvis inte. Om man faktiskt läser och förstår JK-beslutet och de JK-beslut som hänvisas till i det – något man borde kunna anta att juridikrådgivaren Langéen faktiskt har gjort – kan man inte få detta intryck.

Gällande två års fängelse, är detta ett s.k. abstrakt straffvärde. Detta är det straffvärde som framgår av den aktuella brottstypens straffskala. Två års fängelse är maxstraffet för hets mot folkgrupp av normalgraden, dvs. när brottet inte är ringa eller grovt. Om någon hetsar många människor att mörda en viss folkgrupp, kan man nog tänka sig att ett sådant straff vore rimligt. Det abstrakta straffvärdet är något annat än det konkreta straffvärdet för den specifika gärningen. JK har aldrig skrivit att den här konkreta gärningen skulle kunna ge två års fängelse. Som jämförelse kan det noteras att Emil Hagberg, tidigare ansvarig utgivare för Nationellt Motstånd, dömdes till en månads fängelse, och Nils-Erik Hennix dömdes till villkorlig dom och dagsböter – båda för hets mot folkgrupp av normalgraden. För övrigt nämner inte JK någonting alls om böter eller fängelse i sitt beslut.

Vad gäller då själva texten? Är det olagligt i sig att varna för mångkulturen? Självklart inte. Justitiekanslern hänvisar till sin bedömning i ett ärende från 2011. Där framför JK att klistermärket ”visar bilden av två personer av utländsk härkomst försedda med vapen, på ett sätt som ger direkta associationer till ett kriminellt beteende” och att det ”anspelar på och är enligt Justitiekanslern tydligt rikta[t] mot gruppen invandrare. Bilden/illustrationen i förening med texten uttrycker också missaktning i lagens mening för denna grupp” (se JK:s beslut 2011-11-18 i ärende med dnr. 6689-11-30).

Det är alltså inte varningen i sig som JK anser är brottslig, utan klistermärket som helhet. Klisterlappen, som hade Svenskarnas parti som avsändare, kan beskådas till höger här (direktlänk till Realisten). Man kan förstås ha olika åsikt om huruvida JK:s bedömning är riktig, men Langéens beskrivning är i varje fall oriktig. Det tycks uppenbart att Langéen genom sin falska beskrivning av JK:s beslut vill piska upp en opinion mot bestämmelsen om hets mot folkgrupp och framställa den ”nationella rörelsen” som martyrer, men man kan hoppas att kloka människor undersöker fakta istället för att tro på herr Langéen. Om Langéen vill göra gällande att bestämmelsen om hets mot folkgrupp tillämpas för lättvindigt, är det aktuella beslutet från JK ett väldigt dåligt exempel. Där bedömdes nämligen fem av sex tryckalster från nationalsocialister ”inte utgöra hets mot folkgrupp” (se JK:s beslut 2013-01-18 i ärende med dnr. 23-13-30). I det tidigare JK-beslutet från 2011 ansågs dessutom Svenskarnas partis klistermärke med texten ”Res dig upp och ta fighten mot mångkulturen” (tydligen förstod partiet, som vill förmå människor att ”se den stora bilden”, inte att anglicismer är ett indirekt hyllande av utländskt inflytande på vårt språk) vara tillåtet.

Kommentarer inaktiverade för Richard Langéen förvränger sanningen: Varning för mångkultur är inte brottslig

Filed under Mörkermän