Tag Archives: Svenskarnas parti

Inget sista åtal mot Realisten

Det numera nedlagda extremnationalistpartiet Svenskarnas partis webbtidning Realisten, blev i april i år föremål för förundersökning om hets mot folkgrupp. Nu har Justitiekanslern (JK) lagt ned förundersökningen, eftersom det kunnat antas att JK skulle meddela åtalsunderlåtelse mot den ansvarige utgivaren för Realisten, som i februari i år dömdes för hets mot folkgrupp. Rättegångsbalkens bestämmelse om åtalsunderlåtelse innebär att en åklagare kan låta bli att åtala för ett nytt brott, om den misstänkte redan har dömts för brott och det inte krävs någon mer påföljd för det nya brottet. ”Det finns alltjämt grund för antagandet att yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp har begåtts. Vid en sammantagen bedömning finner dock Justitiekanslern skäl att, med stöd av de nämnda bestämmelserna i rättegångsbalken, lägga ner förundersökningen.” skriver JK. Att den formellt ansvarige utgivaren själv hävdat att han inte i realiteten haft möjlighet att kontrollera Realistens innehåll – något som förefaller sannolikt – verkar JK ha struntat i.
Genom JK:s beslut avslutades den sista rättegången som har med Svenskarnas parti att göra.

Kommentarer inaktiverade för Inget sista åtal mot Realisten

Filed under Uncategorized

Björkqvist briljerar i rättskunskap

Björnesmagasin

Juridikfronten har noterat att allt som oftast när rättsprocesser inleds mot ledande företrädare för den nationella rörelsen i mål som rör yttrandefrihetsbrott hets mot folkgrupp så brukar Realistens redaktör Björn Björkqvist kommentera målet. Allt som oftast är de här kommentarerna behäftade med en rad felaktigheter (Se här och här). Om det bygger på ren okunskap i ämnet eller om Björkqvist av ren ideologiska motiv väljer att feltolka processerna vet vi inte riktigt. Men det kanske i huvudsak är utslag för det förstnämnda?

För nyligen uppstod det nämligen en debatt med anledning av att Realisten begärt ut namnen på de människor som skrivit på en namninsamling mot att Svenskarnas parti (SvP) ska få annonsera i Sjöbo inför det stundande valet. I sitt e-brev till Sjöbo kommun skrev redaktör Björkqvist, när han begärde ut namnen för Realistens räkning, att ”Realisten.se har utgivarbevis [sic] och drivs av ett aktiebolag. Vi följer således svensk lagstiftning”. Björkqvist inkom med sin begäran den 9 juli. Men bara några veckor tidigare hade Realistens ansvarige utgivare Sebastian Karlsson dömts till villkorlig dom och 100 dagsböter á 50 kronor för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp (Stockholms tingsrätts dom 2014-06-30 B 5650-13).

Kontentan är således att en tidning(s medarbetare) självklart kan bryta mot svensk lagstiftning även om tidningen har utgivningsbevis (och drivs i aktiebolagsform) och personuppgiftslagen inte är tillämplig. Oavsett vad redaktör Björkqvist än anger i en skrivelse till kommunen.

Kommentarer inaktiverade för Björkqvist briljerar i rättskunskap

Filed under Björn Björkqvist, Realisten, Sebastian Karlsson, Sjöbo, Svenskarnas parti

Richard Langéen förvränger sanningen: Varning för mångkultur är inte brottslig

Den nationella rörelsens juridiska elit

Den nationella rörelsens juridiska elit.

Om Richard Langéens påståenden om nazismen som en judisk skapelse, se detta.

Att trycka upp ett klistermärke med texten ”Varning för mångkultur” är hets mot folkgrupp och kan leda till fängeslestraff [sic] på två år. Det säger Justitiekanslern om klistermärken som satts upp av Nordiska nationalsocialister på Parkskolan i Mönsterås” skriver den 22 januari Nationell.nu:s Richard Langéen (jfr Avpixlat), som även kallar krigshetsaren och diktatorn Adolf Hitler för ”världshistoriens mest storartade och godhjärtade människa”. Om Sveriges statsminister framför Langéen: ”Fredrik Reinfeldt är själv neger och härstammar från en svart människoätande loppcirkusaktör”.

De sistnämnda påståendena lämnar vi för tillfället därhän. Det förstnämnda bör dock kommenteras. Har Justitiekanslern (JK) verkligen framfört att det kan ge två års fängelse att i tryckt skrift varna för mångkulturen?

Svaret är: naturligtvis inte. Om man faktiskt läser och förstår JK-beslutet och de JK-beslut som hänvisas till i det – något man borde kunna anta att juridikrådgivaren Langéen faktiskt har gjort – kan man inte få detta intryck.

Gällande två års fängelse, är detta ett s.k. abstrakt straffvärde. Detta är det straffvärde som framgår av den aktuella brottstypens straffskala. Två års fängelse är maxstraffet för hets mot folkgrupp av normalgraden, dvs. när brottet inte är ringa eller grovt. Om någon hetsar många människor att mörda en viss folkgrupp, kan man nog tänka sig att ett sådant straff vore rimligt. Det abstrakta straffvärdet är något annat än det konkreta straffvärdet för den specifika gärningen. JK har aldrig skrivit att den här konkreta gärningen skulle kunna ge två års fängelse. Som jämförelse kan det noteras att Emil Hagberg, tidigare ansvarig utgivare för Nationellt Motstånd, dömdes till en månads fängelse, och Nils-Erik Hennix dömdes till villkorlig dom och dagsböter – båda för hets mot folkgrupp av normalgraden. För övrigt nämner inte JK någonting alls om böter eller fängelse i sitt beslut.

Vad gäller då själva texten? Är det olagligt i sig att varna för mångkulturen? Självklart inte. Justitiekanslern hänvisar till sin bedömning i ett ärende från 2011. Där framför JK att klistermärket ”visar bilden av två personer av utländsk härkomst försedda med vapen, på ett sätt som ger direkta associationer till ett kriminellt beteende” och att det ”anspelar på och är enligt Justitiekanslern tydligt rikta[t] mot gruppen invandrare. Bilden/illustrationen i förening med texten uttrycker också missaktning i lagens mening för denna grupp” (se JK:s beslut 2011-11-18 i ärende med dnr. 6689-11-30).

Det är alltså inte varningen i sig som JK anser är brottslig, utan klistermärket som helhet. Klisterlappen, som hade Svenskarnas parti som avsändare, kan beskådas till höger här (direktlänk till Realisten). Man kan förstås ha olika åsikt om huruvida JK:s bedömning är riktig, men Langéens beskrivning är i varje fall oriktig. Det tycks uppenbart att Langéen genom sin falska beskrivning av JK:s beslut vill piska upp en opinion mot bestämmelsen om hets mot folkgrupp och framställa den ”nationella rörelsen” som martyrer, men man kan hoppas att kloka människor undersöker fakta istället för att tro på herr Langéen. Om Langéen vill göra gällande att bestämmelsen om hets mot folkgrupp tillämpas för lättvindigt, är det aktuella beslutet från JK ett väldigt dåligt exempel. Där bedömdes nämligen fem av sex tryckalster från nationalsocialister ”inte utgöra hets mot folkgrupp” (se JK:s beslut 2013-01-18 i ärende med dnr. 23-13-30). I det tidigare JK-beslutet från 2011 ansågs dessutom Svenskarnas partis klistermärke med texten ”Res dig upp och ta fighten mot mångkulturen” (tydligen förstod partiet, som vill förmå människor att ”se den stora bilden”, inte att anglicismer är ett indirekt hyllande av utländskt inflytande på vårt språk) vara tillåtet.

Kommentarer inaktiverade för Richard Langéen förvränger sanningen: Varning för mångkultur är inte brottslig

Filed under Mörkermän